533 verband daarmede het verbruik van gordijngoed, in genoemd jaar grooter was geweest dan waarop aanvankelijk was gerekend, in hoofdzaak als een gevolg van de door den geneeskundigen dienst aanneembaar geachte theorie dat de muskieten de voornaamste verspreiders van de malaria zouden zijn. Wel was op 's generaals voorstel door de Regeering bij telegram op bespoediging der uitzending van de voor 1901/2 en 1902/3 aangevraag de, doch nog niet ontvangen hoeveelheden gordijngoed bij den Minister van Koloniën aangedrongen, maar deze werden eerst in October 1902 in Indië aangebracht en aangezien inmiddels de beschikbare voorraad uit geput raakte was het wel noodig om voorloopig tot aanschaffing in Indië over te gaan, wat intusschen alleen geschiedde tot die hoeveelheden, waaraan dadelijk behoefte bestond. Deze dadelijke behoefte en een enkele maal zelfs de plotseling ontstane behoefte aan gordijngoed namelijk toen met het oog op den zeer ongun- stigen gezondheidstoestand te Merauke tot eene meer algemeene en dade lijke verstrekking van gordijnen werd besloten waren uit den aard der zaak een beletsel voor het houden van eene openbare aanbesteding of inschrijving. Met betrekking tot de uiteenloopende prijzen, voor de hierbedoelde stof besteed, werd aangeteekend dat zulks zijn oorzaak vond in de omstandig heid dat niet altijd gordijngoed van dezelfde hoedanigheid kon worden aangekocht. Aanmaak in Indië van kleeding voor mindere militairen goedkooper dan aanmaak in Nederland. 78. Van de kleedingstukken ten dienste van de mindere militairen bij het Nederlandsch Indische leger worden de attila's, boezeroenen, witte hemden, kapotten, onderbroeken en werkbroeken gedeeltelijk in Indië en voor een ander deel in Nederland aangemaakt. Aangezien de stof en andere benoodigdheden voor den aanmaak, zoowel in Indië als in Nederland, door het land worden verstrekt, is hetgeen in rekening wordt gebracht dus alleen het maakloon. Dit loon is in Indië belangrijk lager dan in Nederland, zooals blijkt uit de volgende, per eenhe d, voor den aanmaak betaalde prijzen van attila's in Indië f 0.74 en f0.75; in Nederland f 1.41 boezeroenen 0.08v hemden 0 10 kapotten r 0.28; v onderbroeken 0.08; v werkbroeken 0.08v v Daarbij in aanmerking nemende dat het loon in Indië vermoedelijk nog 0.15 0.25 0.67 0.19 0.20

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 549