541 ook in hun eigen belang wenschelijk is zich oppassend te gedragen, zich niet schuldig te maken aan misbruik van sterken drank, te trachten een ferm, moedig en degelijk soldaat te "worden, en dat diezelfde recruten, een uur later, door de ouderen den draak hooren steken met die „fijne geheel-onthouders praatjesen hooren beweren, dat ze geen kerels zijn als ze niet eens flink „de pot in dwalenof 'n jaartje moeten zitten Wat zal het resultaat zijn der lessen van den officier bij jonge men- schen, die in Holland geen brave Hendrikken waren en eerder geneigd zijn het kwade dan het goede aan te nemen De rTjimahiërsen Klassianenzijn nachtmerries voor de comman danten der recrutencompagnieën en ze zijn er helaas rijkelijk mede bedeeld. Mag het Indische leger wel iets, hoe gering ook, nalaten, wat strekken kan om de gevechtswaarde van het levend materiaal te verhoogen? Wat haten ons forten, wielrijders, mitrailleurs, snelvuurgeschut en paar den van Europeesche taille, indien ons soldatenmateriaal niet in alle op zichten aan in billijkheid te stellen eischen voldoet. d. G. Langdurige opbewaring van steenkolen. De Mannheimer Industrie Zeitung vestigt in haar Decembernummer de aandacht van fabrikanten op het feit, dat steenkolen minder goed branden, wanneer zij langen tijd in de open lucht hebben gelegen, bloot gesteld aan alle klimatische invloeden. De brandbaarheid vermindert met 15 a 20 pCt., al naarmate de kolen korter of langer opgeslagen liggen. In Engeland heeft men nu onlangs de proef genomen met het bewaren van steenkool in water, wat een verrassend resultaat opleverde zij brand de uitstekend en gaf dezelfde hitte als vóór de proef. De Engelsche marine maakte hiervan aanstonds gebruik; vooral voor haar kolenstations, waar de opslag doorgaans zeer groot is, was deze ontdekking van groote waarde. Men hoopt dan ook elders de waardevermindering van steen kool, ten gevolge van opslaan in de open lucht, door onderdompeling in water te bestrijden. Voor Indië, waar op zoo menige plaats meerdere of mindere hoeveelhe den steenkolen voor langen duur zijn opgeslagen, ook voor militaire en. maritieme doeleinden, en waar de klimaatsinvloeden zich zeker niet zwak ker zullen doen gelden dan in Europa, is dit bericht niet van belang ontbloot en geeft het allicht aanleiding tot navolging. Y. J. Dl. I 1904. 36

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 557