543 op die bescherming en die rechten, welke hen krachtens het overgroote gebruik der hier bedoelde vervoermiddelen toekomen, doch welke hen thans nog maar al te veel worden onthouden. Sluit U daarom aan tot den Algemeenen Nederlandsch-Indischen Wiel- rijdersbond ten einde er op deze wijze van verzekerd te zijn, dat de vele moeilijkheden, die nog te overwinnen zijn, door een krachtig, doch oordeel kundig optredend Bestuur op bezadigde wijze uit den weg geruimd worden. De Bond stelt zich ten doel, als zustervereeniging, toenadering te zoeken tot den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond, ten einde tevens het aan dien Bond verbonden orgaan „De Kampioen''' als het zijne te kun nen verkrijgen. De noodige stappen daartoe zijn reeds gedaan. In Nederlandsch-Indië zal, naar behoefte, een blad betreffende de voor de Bondsleden wetenswaardige zaken onder de leden worden verspreid. De contributie bedraagt Voor de gewone leden: f 6.— per jaar met ontvangst van „De Kampioen" (behoudens de kosten van invordering'. Voor de sportlievende leden: f 3.— per jaar. Schenkingen, tot welk bedrag ook, worden gaarne aanvaard. Het Comité, J. J. W. van Bennekom. Ch. H. H. Gerritsen Plaggert. D. A. Hooyer. A. Mollinger. J. W. P. van der Rest. BRIEVENBUS. d. G. Uw artikel over infanterieopleiding en uwe kleine bijdrage over het drossen van inlanders krijgen een plaats in de volgende afl. N. N. Dank voor uwe bijdrage „Maatschappelijke verplichtingen", die opgenomen wordt in de volgende aflevering. Kap. van Dompseler. Uwe bijdrage in orde ontvangen; zij zal geplaatst worden. UUw open brief in orde ontvangen; is bestemd voor de volgende aflevering. H, L. Uwe bijdrage over pi. mil. commandanten komt voor een spoedige plaatsing in aanmerking.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 559