OVER 1NEANTERIE-OPLEIDING. De voorschriften voor de moderne wijze van opleiding en oefening van den infanterist zijn thans hekend. De conclusiën, uit den Transvaaloorlog getrokken, luiden alle éénstemmig de soldaat wordt niet meer gereed gemaakt voor inspecties en voor parades, maar voor het gevecht; aan gesloten exerci tiën zal zoo weinig mogelijk tijd besteed worden; alle over bodige vormen en bewegingen, eerbewijzen en d. g. dienen te vervallen men zal den soldaat leeren schieten, schermen, zich in alle terreinen vlug bewegen, tot in het uiterste het terrein leeren benuttenmen zal zijn zucht tot zelfstandig handelen ontwik kelen, hem bekend maken met wat hem wacht in den strijd met een gelijk bewapenden tegenstander, hem zedelijk verheffen en vertrouwen schenken in zijne aanvoerders, opdat de gewel dige aandoeningen, die over hem komen in den kogelregen van een onzichtbaren vijand, hem niet te spoedig overweldigen. Dit is de theorie. De practijk is moeilijk, veel moeilijker dan vroeger, toen de soldaat werktuig was en men week aan week het diensttableau kon afwerken: opleiding voor concoursschutter, exerceeren, theo rie en schermen, militaire marsch, velddienst, inspectie. Mij treft bij de oefening van den Indischen soldaat, thans nog meer dan vroeger, de moeilijkheid: het verschil in vechtwijze tegen over den buitenlandschen en tegenover den inlandschen vijand. In het gevecht met den eersten moet de man zich dekken wel niet zóódanig dat eigen vuuruitwerking vermindert, maar overigens steeds zich dekken reeds op een afstand van 1200 M. van den vijand; van af een gunstig punt zal hij lang blijven vuren en met kleine sprongen vooruitgaan en weer lang vuren, heel langzaam terrein winnen. Dl. I 1901. 37

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 561