549 door moeilijk terrein marcheeren, liefst niet op maar naast den weg, in de kampongs, over heggen, langs steile hellingen, door diepe ravijnen, door snel stroomende rivieren. Er mag een tikje gevaar aan verbonden zijn. Dat geeft den menschen durf en voortvarendheid en, indien er eens, onverhoopt, een ongeluk mocht gebeuren, dan zijn tegenwoordig immers de chefs verlicht en humaan genoeg, om niet den zondebok te verguizen, maar hem behulpzaam de hand toe te steken. De troep moet op geschikte plaatsen vlug stelling nemen, ieder tirailleur oordeelkundig zijne plaats kiezen. Ook het zich ingra ven moet hierbij beoefend worden, maar niet gevergd, dat dit precies volgens de figuurtjes van het pionier voorschrift en in één rechte lijn geschiedt. Als de man zich maar in korten tijd dekking weet te ver schaffen, ook tegen flankvuur en vooral zoodanig, dat de stelling zich zoo min mogelijk op eenigen afstand afteekent. Dan lijkt het mij wenschelijkin het bizonder in den kleinen oorlog om altijd voor een veiligen terugtochtsweg te zorgen en reeds dadelijk den manschappen hiermede bekend te maken, alsmede met de omstan digheid, dat op de flanken tegen omtrekking gewaakt wordt. Dat stelt de bezetting gerust en zij zal kalmer den vijand af wachten. Het eerste is, meen ik, in strijd met een tactischen regel, maar het is een concessie aan het moreel en vele tactische beschouwingen houden niet genoeg rekening met het moreel, waarvan de draagkracht spoedig is overschreden en dat toch de machtigste factor is bij alle oorlogsverrichtingen. De Boeren lieten den vijand dicht naderen, maar zij hadden hun paarden achter zich en wisten, dat zij weg zouden komen. Wanneer een troep zich ingegraven heeft 1), laat men enkele menschen als bezetting achter en brengt de overigen op 500 M. vóór de stelling, alwaar zij zullen trachten de koppen der ver dedigers op den korrel te nemen. Het zal hun niet gelukken en de troep heeft hiermede het resultaat van zijn werk gezien. Gymnastiek moeten de soldaten vooral beoefenen op de hin- dernisbaan. Men zal hen (gekleed in exercitie- of marschtenue) in groepen afdeelen en zorgen, dat iedere groep in zijn geheel zoo vlug mogelijk alle hindernissen neemt. De manschappen 1) Onze infanterieschoppen zijn te licht; op harden grond breken er vele.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 565