40 de zorgvuldig gedekte stellingen, de paarden op een afstand, het heftige vuur eerst op het laatste oogenblik afgeven en het terugtrekken van stelling tot stelling. Dat zij den aanval der Engelsche infanterie niet konden afslaan, was te wijten aan de korte dracht en het tijdroovende laden van de toenmalige vuur wapenen. De meening van Sir Harry Smith, dat de beste wijze om de boeren te bestrijden was hen zóó snel aan te vallen dat hun den tijd tot opstijgen ontbrak, doet zien dat de omstandighe den toen anders waren dan nu. In die dagen zouden de Boeren hulpeloos gestaan hebben tegenover een cavaleriecharge op open terreinslechts door het moderne geweer werd het hun mogelijk zich op het slagveld staande te houden, met behoud van de toen gevolgde vechtwijze. Eerst 30 jaar later kwamen de Boeren weder met de Engelschen in strijd en toen waren de omstan digheden meer in hun voordeel. Nimmer was de militaire waarde der Boeren in eigen en anderer oogen zoo zeer gedaald als ten tijde der annexatie (1877). In 1876 schreef Dr. Theal, dat het commandosysteem voorgoed had afgedaan en niet bestand was tegen een met moderne vuur wapenen uitgerusten vijand. Men zag niet in, dat de oorzaken der Boeren achteruitgang eerder op politiek en economisch dan op zuiver militair gebied waren te zoeken. De politieke toestand was geheel in verwarring, maar de Boer was als individu, als hij zulks verkoos, een even goed strijder als ooit te voren, in één opzicht zelfs beter, daar hij veel beter bewapend was. De oorlog van '81 bewees hoezeer de vechtwijze der Boe ren gewonnen had door de invoering van een geweer, dat op een afstand van 500 a 600 M. met juistheid schoot; bij Bronb- horstspruit leden de Engelschen binnen 10 minuten een verlies van 66 bij Langsnek bij een frontaanval 30 Bij de met groote rotsblokken bezaaide Ingogohoogte toonden de Boeren zich in hun volle kracht en brachten den Engelschen een verlies van 45 toe. Majuba was het toppunt van triomf voor het Boerensysteem. Meer dan eenmaal herhaalden zich in den pas geëindigden oorlog de hoofdtrekken van dat gevecht: de zorgeloosheid der Engel schen wat de verkenning betrof, het samentrekken der man schappen op punten die niet konden worden aangevallen, het

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 56