1 562 In het klein was deze beweging een herhaling van de ma noeuvre der Duitschers, op hun marsch naar Chalons, die bij Sedan eindigde. En al was hier de troepensterkte geringer, de ver pleging was oneindig moeilijker, daar de landstreek totaal on bebouwd was. De voorraden, ruim voldoende voor een marsch naar Kimberley, waar de opvoer langs de spoorbaan binnen eenige dagen verzekerd was, waren niet berekend op een tocht naar Bloemfontein. Terwijl de opperbevelhebber regelingen trof in verband met de gewijzigde omstandigheden, leidde Kitchener de vervolging. Cronjé had op het verschijnen der Engelschen een sterke achterhoede gevormd en zijn voertuigen naar Drieput (28 K.M. van Magersfontein) gezonden. Hij zelf leidde den terugtocht, waarbij hij zich, ondanks het dreigend gevaar, weer de ener gieke aanvoerder en bekwame tactikus toonde. Aan het hoofd van een paar honderd uitgezochte manschappen galoppeerde hij van het eene bedreigde punt naar het andere, nu eens den rechter vleugel ondersteunend tegen de hereden infanterie, dan weer den linker, waartegen de brigade Knox en de 81e batterij opdrongen. De Boeren legden, het terrein voet voor voet verdedigend, in 4: uur slechts één mijl af. Om 12 uur bevonden zij zich ter hoogte van een reeks kleine kopjes, loodrecht op de rivier ongeveer 8 K.M. ten N.O. van Klipdrift, waar zij zich staande trachtten te houden; zij werden echter 4 K.M. O.waarts gedreven (Drieput), waar zich de laagers bevonden. Hier namen zij een stelling in, die zij gedurende den nacht behielden, ondanks de her haalde pogingen der Engelschen om hen te verdrijven. Het vruchtelooze van hun pogingen in den rug van de Boeren inziende, en het aan French overlatend Cronjé op den N. oever der Modderrivier voor te komen, besloten de Engelschen zich langs den Z. oever te verplaatsen om den vijand vóór te zijn op de punten, waar hij naar alle waarschijnlijkheid zou trach ten de rivier over te steken. In den nacht van 16 op 17 Febr. om 3 uur v.m. staken de bereden infanterie en de 18e brigade (6e divisie) bij Klipdrift de rivier over en zetten zich op den Z. oever O. waarts in bewe ging om Cronjé, hetzij bij de Paardebergdrift, op 18 K.M., hetzij

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 578