41 gebruik maken van nuttelooze dekking die uitstekende doelen vormde, het uren lang onafgebroken vuur, gedurende welken tijd de Boeren langzaam maar zeker van dekking tot dekking nader den, hun plotseling verschijnen op korten afstand der verdedigers en het snelle, doodelijke vuur. De Engelsche verliezen bij Majuba bedroegen met de gevan genen mede 50 die der Boeren 2 man. De zware verliezen in '81 waren deels toe te schrijven aan de groote schietvaardigheid der Boeren, die wellicht nooit meer die hoogte bereikte, deels aan de gesloten formatiën en het slechte schieten der Engelschen. De lessen, die de oorlog van '81 bracht, werden door de En. gelschen in den wind geslagen. Wel werd er de volgende 20 jaar meer aandacht aan de schietopleiding gewijd en was generaal Ian Hamilton, die bij Majuba werd gewond, een der warmste voorstanders daarvan, doch men trachtte niet door te dringen in de methode der strijdwijze, die zooveel succes had gehad. Men beschouwde de gevechten van '81 als slechts uitvoerbaar op kleine schaal en meende dat er bij groote veldslagen nooit sprake van de daarbij toegepaste methode zou kunnen zijn. Voor de Boeren had het succes een dieper beteekenis; een militaire traditie ontstond en hun zelfvertrouwen werd ver sterkt, wat medewerkte om hen te vormen tot de geduchte macht, die zij later bleken te zijn. De nu volgende jaren leefden de Boeren volstrekt niet in vredevoortdurend hadden zij met de inboorlingen strijd te voeren. In '96 had de Jameson-Raid plaats, daarom van militair belang, omdat bleek hoe snel de Boeren zich konden mobiliseeren, hoe groot hun vaardigheid nog was in het gebruik maken van het terrein. Echter hun schieten was minder goed dan eertijds, wat deels is toe te schrijven aan het feit dat het wild schaar - scher werd, deels aan de moreele uitwerking van den Maxim en het magazijnsgeweervuur van den tegenstander. Blijkt uit het voorgaande hoe de Boeren steeds een krijgshaf tig ras waren, de transformatie van de Transvaal in een zuiver militairen staat greep eerst plaats in de laatste jaren vóór den oorlog. Politieke inzichten leidden hiertoe en reeds in '93 zag

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 57