565 de mogelijkheid bestond elk oogenblik dat de waterspiegel zou stijgen. Het terrein op beide oevers, maar vooral op den Z., wordt doorsneden door talrijke waterloopjes, die, loodrecht op de rivier staande, even zoovele gelegenheden boden om een vijand, die zich langs de rivier bewoog, oponthoud te bezorgen. Op den linkeroever loopt de effen met gras begroeide vlakte zacht hellend naar de rivier af, in het Z. begrensd op wisselende afstanden (hoogstens 4 K.M.) door een reeks kopjes (Kitchenershill). Op den rechteroever loopt de vlakte steiler af, de bodem is meer oneffen, een reeks kopjes begrenst haar ten N. op een mijl af- stands van de rivier. Paardeberg is een 90 H. hooge heuvel met platten top. Bij de Koedoesranddrift loopt een reeks vrij hooge kopjes, die uit het N.W. komt en waarlangs de weg van Kimberley loopt: de marschweg van French op den 17en Febr. Gedurende den nacht had Cronjé langs beide oevers afdee- lingen vooruitgeschovenonder dekking hiervan hoopte hij de rivier over te kunnen gaan, wat in den vroegen morgen aan een deel zijner troepen bij de Wolvekraaldrift gelukte. De trein zou volgen, maar de aanval van de divisie Kelly-Kenny had plaats vóór men begonnen was het laager op te breken. De door Cronjé genomen maatregelen om den overgang te verzekeren bleken geheel onvoldoende. Wel gelukte het aan' zijne naar Paardeberg vooruitgeschoven afdeelingen de vijan delijke bereden infanterie, nadat zij deze ongemerkt dicht genoeg genaderd waren, verrassend onder vuur te nemen, doch ondanks de verrassing gingen de Engelschen tot den aanval over en dreven de Boeren terug tot een K.M. beoos ten Paardeberg. Het geweervuur bracht de 6e divisie in beweging en wel op het vuur afgaande aanvankelijk in de richting van Paarde- bergdrift, maar Kitchener, de zekerheid hebbende dat het gros der Boeren zich daar niet bevond, zond ze naar Wolvekraal; eenige oogenblikken later verschenen de 9e divisie en de 19e brigade, die na een nachtmarsch in den vroegen morgen ter hoogte van Paardebergdrift was gekomen, op het gevechtsveld. Het hoofd dezer colonne (3e brigade) sloot ten W. den hal ven

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 581