568 Ook op dezen oever losten de bataljons zich buiten bereik van het geweervuur der Boeren in een dunne linie op en open den eerst op 700 M. van den vijand het vuur. Be voor- waartsche beweging werd gesteund door de 82e batterij, die om IJ uur n.m. van af de Signalnill flankvuur afgaf op de Boeren bij de rivierbocht. Tegen 2 uur n.m. kwam de aanval hier tot staan, eveneens door gebrek aan ondersteuningstroepen. Kort daarop kwam bevel van Kitchener om met alle beschik bare troepen onmiddellijk een beslissenden aanval op de Boe- renstellingen te doen. De Engelschen hadden tot dat oogen- blik nog geen vuuroverwicht op de Boeren kunnen krijgen. Aan frissche infanterie was slechts beschikbaar bataljon Duke of Cornwall, dat te voren den trein had beschermd. Na het over gaan van de rivier werd deze afdeeling om 3*/2 uur n.m. ter versterking der Canadeezen gebruikt, wier vuurlinie zij krui pende bereikte. Zonder te vuren werd van hier met de Canadeezen de krui pende voorwaartsche beweging voortgezet tot op 450 M. van de Boeren. Vermoedelijk op een signaal verhief zich daarna de ge- heele linie te gelijk en ging tot den stormaanval over. Op 200 M. van de Boerenstelling kwam de aanval tot staan en wierpen allen zich neder, het 1/2 bataljon Duke of Cornwall had over den 250 M. langen stormaanval 22% verliezen geieden. In den volgenden nacht werd nergens een poging gedaan om de Boerenstellingen dichter te naderen, vermoedelijk wegens uitput ting der troepen; integendeel werden de voorste afdeelingen over al achteruit gebracht. De verliezen bij de zeven bataljons der 9e divisie bedroegen 28 officieren en 512 minderen. Voor Cronjé brak nu een tijdperk aan van negen dagen (18 27 Febr.), 1) waarin zijn fouten en misslagen verdwijnen voor zijn zelfopoffering, waarin zijn koppigheid bewonderenswaardige energie wordt en zijn nederlaag aan eene overwinning gelijk. Sedert den avond van den 18en Febr. had hij de zeker- - heid in een val te zijn geloopen, waaruit geen ontkomen moge lijk was zonder hulp van buiten, welke zich bovendien niet te lang mocht laten wachten, want de beschikbare tijd en ruimte 1) La guerre sud-africaine.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 584