569 waren zeer beperkt. Hij beschikte over hoogstens 8 dagen vivres en het terrein, waarin hij zich kon bewegen, strekte zich nauw- lijks verder uit dan het kamp, dus over een vierkant van onge veer 3 K.M. lengte, in het midden doorsneden door de Modderrivier, waarvan de Wolvekraaldrift het middelpunt vormde. En in die beperkte ruimte, waar vrouwen, kinderen, voertui gen en duizenden dieren waren opeengehoopt, zou weldra een regen van projectielen neervallen. Doch voor dezen hopeloozen toestand boog Cronjé het hoofd niet. De vlakke en de zich verheffende terreingedeelten vêrlatend, trok hij zijn macht samen in de laagste plaatsen. De bedding van de Modderrivier en de waterloopjes, die daar op uitliepen, dienden den Boeren tot ver blijfplaats. Gelukkigerwijze maakte de rivier even boven en beneden Wolvekraaldrift kleine bochten, zoodat de bedding niet enfileerend beschoten kon worden; de rotsachtige oevers boden talrijke schuilplaatsen. Ook de strijdbare mannen maakten van deze natuurlijke dek kingen gebruik, doch voegden er kunstmatige aan toe. Aan gevuurd door hun onvermoeiden aanvoerder, voelden de mannen, reeds uitgeput door twee dagen strijdens, hun kracht herleven. Den geheelen nacht van den 18en op den 19en werkten zij, waar mogelijk maakten zij ingravingen en bij het aanbreken van den dag scheen het terrein één groote molshoop. In doorsnede geleken deze ingravingen op een flesch met nau- wen hals, naar beneden zich verwijdendaan den bovenkant waren zij 0.30 M. breed, van onderen meer dan 1 M. De zijwanden helden binnenwaarts af en waren in lossen grond versterkt door rijswerk; de uitgegraven aarde werd uitgespreid. In deze ingravingen opgesteld, konden de Boeren bijna zonder verliezen den projectielenregen afwachten. Nooit was een nacht beter besteed. Den 19en 's morgens kwam Roberts met de 7e divisie (Tucker) en een talrijke artillerie. Door deze nieuwe troepen werd de cirkel geheel gesloten50 vuurmonden werden op de aangrenzende heu vels opgesteld. Roberts beschikte nu over een tienmaal sterkere macht dan Cronjé, maar, gewaarschuwd door het niet slagen van Kitchener, wilde hij geen aanval meer wagen, maar het Boerenkamp belegeren, langzaam hun krachten ondermijnen, de

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 585