576 „Is hij een man geworden van middelbaren leeftijd, met een „huishouden en kinderen, om niet te kunnen beoordeelen wat "hij in deze doen en laten moet? Kan men hem dreigen met '^het spooksel der conduite: „Komt zijne maatschappelijke ver- oplichtingen niet na", indien hij zich overal fatsoenlijk gedraagt „en met ijver zijn dienst verricht, ook al verkiest hij stil en „teruggetrokken te leven? Aldus duldt hij geen invloed en „gereglementeer van zijne chefs in zijn private leven en dat "van zijne familie en wenscht hij zijne persoonlijke vrijheid "te behouden, het hoogste goed van elk mensch". Formenkram heeft zich opgewonden. De collega s zijn het eens, volkomen eens; zij geven, luide, teekenen van instemming, het geen sommigen achterwege hadden gelaten, indien de gezellige aspirant-kolonel het gesprek mede had aangehoord. Intusschen is het half negen geworden, het offlcieele uur van vertrek. De gasten staan op. Er volgen eenige aardigheden over het verwisselen van goede met slechte petten. Roestwinkel bedankt voor het bezoek. Formenkram, die zijn naam geen eer aandoet, mompelt iets terug. Hij is te eerlijk, om de gewone beleefdheidsphrase te zeggen. Thuis zijn de kinderen nog wakker, hongerig en vervelend; overigens volgens de baboe zeer zoet geweest. Eerst later zul len de ouders merken, welk een slechten invloed deze uren van totaal gebrek aan toezicht, of liever van aanwezigheid van ver derfelijk toezicht, op hen hebben uitgeoefend. Formenkram trekt zijn jas uit. Vóór hij hem ophangt, vraagt hij zich, zuchtende, af, of hij nog schoon genoeg is, om er morgen eene nieuwe maatschap pelijke verplichting in te vervullen. Naschrift van de redactie. Wordt het vragen wij ons na lezing van de hierboven op zoo geestige wijze opnieuw ter sprake gebrachte grief van nagenoeg alle officieren, ja van de geheele Indische maatschap-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 592