- 577 pij geen tijd in deze zaak eindelijk eens handelend op te treden Ja, hooren wij van alle kanten antwoorden, maar hoe! In de eerste plaats door het voorbeeld der chefs. Zij, die re cepties houden, kunnen bekend maken, dat zij zich niet gekrenkt zullen voelen door, ja zelfs zeer veel prijs zullen stellen op een doorloopend „komen en gaan", dat zij een ieder vrij laten om te komen en te gaan op elk gewild oogenblik, dat tusschen 7 en uur n.m. valt. De chefs, die geen receptie houden, kunnen, als men belet bij hen vraagt, antwoorden„dat zij zeer „gaarne zullen ontvangen doch niet vóór 71/2 uur, want dat zij „eerst nog een boodschap moeten doen of een visite moeten „maken" enz. Maar dit is nog slechts half werk. Wij allen, ouderen en jongeren, moeten gezamenlijk de handen aan het werk zetten. Eendracht maakt macht. Laat zich in ieder garnizoen een commissie vormen, die een lijst laat rondgaan, waarop men, door het stellen van zijn hand- teekening, onderling met alle medeonderteekenaren een afspraak vormt om bij elkander bezoeken van bv. of J uur te maken. Neemt dit plan op, dan zouden die lijsten in ons tijdschrift tot één groote alfabetische lijst vereenigd kunnen worden, waar door de beweging al dadelijk een wijder strekking zou krijgen- Spoedig zou dan ook blijken of het aantal onverzoenlijke oud- gasten, dat aan de offlcieele lè uurs visite blijft vasthouden, wel groot genoeg is om langer rekening met hen te houden. Dl. I 1904. 39

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 593