- 584 Ik stel me zoo voor, dat twee of drie fuseliers afspreken om beurten te waken en te slapen. Wat gebeurt er dan? Wel het doorgeven van het bewuste voorwerp gaat ongestoord door. Tableau D. Het omsingelen van huizen. In de eerste plaats maakt de schrijver onderscheid tusschen huizen en huizen en geeft daarna eenige zegge twee regels voor de omsingeling dier huizen. Ik, voor mij, zou dat onderscheid niet willen maken, om de eenvoudige reden, dat het bijna onmogelijk is dat te doen, omdat geen twee huizen op dezelfde wijze zijn opgetrokken. Zoowel wat het in- als wat het uitwendige betreft, verschillen de huizen van elkander: waar het ééne huis 2, 3 soms 4 toegangen en trappen heeft, treft men bij een ander, dat veel grooter is, slechts één nauwen doorgang aan. Daarbij komen nog de ver schillen in de onmiddellijke omgeving: de omheining, het terrein er om heen, en niet te vergeten het verschil in tijd, waarin een huis omsingeld moet worden in verband met de berichten, die de omsingeling noodzakelijk maken. Slechts algemeene regels kunnen dan ook nuttig zijn. Het verdere moet aan den commandant worden overgelaten, die eerst zijn maatregelen nemen kan als hij het huis dicht genaderd is. Het met succes en met weinig verlies omsingelen van huizen behoort tot de moeilijkste handelingen van den kleinen oorlog. Men moet dit dikwijls bij de hand gehad hebben om er eenig denkbeeld van te hebben en ik aarzel dan ook niet op gevaar af voor pedant door te gaan te beweren, dat de meesten onzer het nog niet kunnen. Om dit te bewijzen zou ik voorbeelden kunnen aanhalen, die zouden spreken als boekdeelen, maar kan 't niet doen uit deferentie voor de in den strijd geblevenen en ook omdat het dikwijls hunne schuld niet was. Bij deze handelingen komt het er vooral op aan wie de com mandant is en welken troep men onder zijne bevelen heeft. Het is waar, dat des nachts onze zenuwen sneller werken, maar ook juist daarom moet men het dikwijls doen en zich daarin oefenen. Men moet de zenuwen zoolang mogelijk bedwingen en aan den

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 600