585 commandant is de juiste keuze van het oogenblik van ontspan ning gelaten. Dat oogenblik komt bij de eerste sommatie. Des nachts de obors gereed te houden als men dicht bij het huis genaderd is kan niet alleen overbodig worden genoemd, maar is dikwijls lastig voor de dragers en kan oorzaak zijn van ontdekking, en dus mislukking. De afsluiting moet eerst volkomen zijn en dan pas mogen de obors achter de insluitingslinie aangestoken en geplant worden. „Op een stoot of „pssst" van den groepscommandant en eene aanwijzing van het huis moet de groep er in een oogwenk om heen gereed staan." (Hoe ziet men 's nachts die aanwijzing?) Het is mooi gezegd, maar geheel onderschrijven mag ik dit niet. Alleen over dag is dit mogelijk, terwijl ik er zou willen bijvoegen in een oogwenk om het huis of om de omheining gereed staan." Soms kan 't op deze wijze ook des nachts bij heldere maan en om een zeer geschikt gelegen huis gelukken. Meer succes heeft men als men mannetje voor mannetje in alle stilte zijn plaats inneemt. Het „pssst" of de stoot van den groepscommandant kan dan nog altijd volgen, als men hoort of ziet dat men ontdekt is. Op blz. 939 meldt de schrijver ons: „Eerst wanneer de vol komen zekerheid bestaat, dat zich binnen. enz". Voor mij bestaat die volkomen zekerheid des nachts nimmer, en over dag alleen bij ledige, onbewoonde huizen en bij enkel voudige huizen, waarvan de buitenwanden zijn afgenomen en die van onderen doorzichtig zijn. Trouwens de C. O. No. 69 en de wijzigingen daarop waarborgen in geenen deele die volkomen zekerheid door de gegeven salvo's. Slechts bij commandanten, die het gezegde„waar gekapt wordt vallen spaanders!" uit het oog verliezen en de schuld van onge lukken (verliezen) liefst van zich afschuiven, kan zulk eene be paling genade vinden. Het geven van salvo's staat voorgeschreven, doch dikwijls kan een salvo evengoed, neen beter nog, vervangen worden door eenige goed gerichte schoten. Immers hoe dikwijls gebeurde het niet dat men, na verscheidene salvo's door een huis gegeven te hebben, bij het doorzoeken van dat huis nog levende, zelfs niet geraakte personen aantrof en daarbij gewonden opliep!

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 601