45 rein voor aanval of verdediging, de juiste waardeering van den tactischen toestand, die honderden in staat stelde, schijnbaai geheel onafhankelijk van elkaar optredend, toch samen te werken, waren een gevolg van de militaire ondervinding van geslacht op geslacht overgebracht en sluimerend in eiken burgei. Het gezegde, dat ieder burger zijn eigen generaal was, is in meer dan één beteekenis waar, want ieder wist iets van het aanvoerderschap. Doch ook in een anderen zin was hij zijn eigen generaal en dit was niet bevorderlijk voor den goeden gang van zaken. De zedelijke hoedanigheden uitgedrukt door het woord krijgstuch miste de Boer in hooge mate. Er is geen grooter tegenstelling denkbaaar dan tusschen den Engelschen soldaat—practisch slecht geoefend, maar onvoorwaar delijk gehoorzamend -en den Boer, meer geschikt voor den strijd, maar eigenzinnig, onstandvastig en grillig, bij afwisseling dapper en lafhartig, actief of langzaam, vol vertrouwen of door pam- schen schrik bevangen. Het is moeilijk in het gevecht krijgstucht te handhaven bij troepen, die niet langen tijd samen geoefend zijn, en bij de Boe ren werd die moeilijkheid nog verhoogd door het door en door onafhankelijk volkskarakter. Er heerschte dwang noch gezag van welken aard ook in het Boerenleger, de officieren hadden geen uitvoerende macht zooals de Europeesche, ze waren met meer dan de gekozen aanvoerders der burgers, ze konden geen bevelen geven, noch straf opleggen voor overtredingende Boer werd door de wet gedwongen dienst te nemen, doch er was geen macht, die hem kon dwingen te vechten als hij zulks niet verkoos. De bezwaren bij een dergelijken staat van zaken aan de aan voering verbonden zijn duidelijk. Men wist nooit met zekerheid over hoeveel manschappen beschikt kon wordenelke onderne ming die menschenlevens zou kunnen kosten was welhaast uit gesloten; zelfs wanneer er vrijwilligers gevonden werden was het niet zeker, dat niet de helft zich op het laatste oogenblik zou terugtrekken. Onder dergelijke omstandigheden behoorde het afslaan van een aanval, of de snelle ontwikkeling tot een tegenaanval tot de onmogelijkheden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 61