604 Waarde heer U. Waar ik ten volle overtuigd ben, dat ge weet hoezeer ik steeds op uwe kundige medewerking gesteld was, hoeveel waarde ik steeds aan uwe opmerkingen en raadgevingen schonk en hoe zeer bij mij de meening vaststaat, dat ge nimmer een bijdrage aan het I. M. T. zult inzenden, dan met de uitsluitende bedoe ling om daarmede goed te doen, daar zult ge het mij ten goede houden, dat ik U in dit tijdschrift met een enkel woord op uw schrijven antwoord. Vergeef mij, dat ik in mijn antwoord niet denzelfden littera- rischen rijkdom noch denzelfden humor kan ontwikkelen, welke U ten dienste staat. Voor mijn meer bescheiden doel is zulks ook niet noodig. Ge haalt in uw brief den heer Zuidema aan. Hadt gij goed lezer van ons tijdschrift dit doende, niet met een enkel woord de aandacht moeten vestigen op mijn op blz. 95 (jaargang 1903 I) van ons tijdschrift voorkomende beoordeeling van diens in Neerlandia opgenomen artikel „Krijgsmans-taalzuivering". De lezers van uw open brief zouden dan allicht dat artikel eens hebben opgeslagen en gezien hebben, dat de Redactie van het Ind. Mil. Tijdschrift zich in beginsel geheel op hetzelfde stand punt stelt als gij. Trouwens ge behoeft de laatste twee jaargangen van ons tijdschrift slechts op te slaan, om te zien, dat de Redactie die zich steeds redactie blijft noemen tal van door hare medewer kers gebezigde onnoodige vreemde woorden door goede Neder- landsche vervangt, maar dat zij zich daarbij nimmer aan over drijving schuldig maakt. Met U ben ik en ditzelfde standpunt wordt door mij in genomen èn als bestuurslid van de groep Ned.-Ind. van het Algemeen Ned. Verbond èn als bestuurslid van de afdeeling Ba tavia dier groep van meening, dat men niet zoeken moet naar omzettingen van eenmaal gebezigde woorden. Met U vind ik „ambtsbekleeder" een zeer ongelukkige proeve. Wel echter acht ik het een goed en noodig streven om bepaald misplaatste vreemde woorden door even goede en dikwijls veel beteie, zuiver Ne- derlandsche te vervangen, dan wel het gebruik er van te voor komen door voor de hand liggende omzettingen van den zin-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 620