VOORSTELLEN NAAR AANLEIDING VAN DE GEHOUDEN VELD- OEFENINGEN EN MEERDAAGSCHE OEFENINGEN. Voor het garnizoensbataljon van Celebes zal het oefenings terrein veelal gelegen zijn in en nabij de zoogenaamde Berg- regentschappen. Verschillende garnizoenen in Nederlandsch-In- dië hebben oefeningsterreinen die geheel overeenkomen dan wel zeer veel gelijkenis toonen met het zooevengenoemde. Daarom kan het zijn nut hebben, dat ik mijne in Celebes op gedane ondervinding op papier breng. Bij de gehouden oefeningen was het veelal noodzakelijk vi- vres mee te nemen voor het aantal dagen, dat men buiten het garnizoen verbleef. Deze noodzaak bleek vooral, wanneer men zich met detachementen bewoog in landstreken met geringe bevolking, of van den gewonen weg (door de bevolking gevolgd met pikoelpaarden of door dragers geloopen) afweek. Zoo merkte ik op in de Bergregentschappen, dat: a. de kampongs in den regel bestonden uit eene verzameling van huizengroepen (soms twee a vier), die op grooten afstand van elkander gelegen zijn. Gewoonlijk bedroeg het aantal zes a acht. b. algemeen bekende halten, waar de bevolking soms een nacht verblijft, om den volgenden morgen vroeg weer te ver trekken, vaak bestonden uit één, twee, hoogstens drie huizen. c. de bevolking in de kampongs zich niet uitsluitend voedde met rijst, maar ook met djagong en wortelproducten. In vele kam pongs verbouwt de bevolking slechts zooveel, als zij voor eigen behoefte noodig heeft. d. de kapala's-kampong niet zooveel invloed hadden op de bevolking als zulks wel elders het geval is. Bij oefeningen, waarbij rijst enz. van de bevolking gekocht moest worden, gebeurde het dikwijls, dat geen voldoende voor raad aangeschaft kon worden, dan wel dat het aankoopen veel tijd eischte.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 622