607 Op standplaatsen van het civiel bestuur leverde het foura- geeren van vivres minder moeilijkheden op; alhoewel uit het verzoek der ambtenaren van het B. B., om wanneer dit mogelijk was eenige dagen te voren te waarschuwen als een troep van eenige steikte ter standplaatse dacht te komen en het aantal verblijfdagen aldaar op te geven, wel de gevolgtrekkingen mogen gemaakt worden, dat: de voorraden der bevolking slechts gering zijn genoemde ambtenaren dezen tijd behoeven, om de gewenschte hoeveelheid vivres bijeen te krijgen, hetzij doordat de hoeveelheid door verschillende naburige kampongs moet bijeengebracht wor den, of wel dat rekening moet gehouden worden met de meer dere of mindere genegenheid der bevolking om de aanwezige voor raden af te staan (bv. bij misgewas). Dit zal in tijden van onrust niet over het hoofd gezien mogen worden. Zou het daarom niet gewenscht zijn, dat aan de Europeesche bestuursambtenaren, op standplaatsen waar geen garnizoen gele gen is, een voorraad vivres (en geneesmiddelen) ter oplegging werd verstrekt, benoodigd voor 100 man gedurende minstens tien dagen. Het grooter aantal dagen, voor iedere standplaats afzonderlijk uit maken door de militaire autoriteit in overleg met de civiele (al naar gelang de gemeenschap in verband met het terrein en de te verwachten houding der bevolking in tijd van onrust meer of minder moeilijkheden voor de aanvulling zal opleveren). Van door het Gouvernement aangestelde inlandsche bestuurs ambtenaren (regenten, posthouders, kapala's-kampong), buiten de zooeven genoemde standplaatsen, zou geëischt kunnen worden, aansprakelijkheid voor de opbewaring van eene door het Gou vernement gedeponeerde hoeveelheid vivres. Het geven van eene kleine vergoeding, een bewaarloon, zal gewenscht zijn. Met aan alle kampongs zal deze verplichting opgelegd worden, doch slechts aan die, welke door ligging als anderszins daarvoor in de termen vallen (dit weer uit te maken door de militaire autoriteit in overleg met de civiele). Controle, wat betreft quantiteit en qualiteit, kan geschieden door Europeesche bestuursambtenaren bij tournees en inspec tiën of door commandanten van detachementen bij oefeningen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 623