611 gaan kokenenkelen vroegen van andere fuseliers hier en daar wat rijst, waardoor dezulken zich onvoldoende voedden; 3o. dat twee of drie manschappen zich somwijlen vereenig- den, om gezamelijk het eten te bereiden, waarbij de werkzaam heden verdeeld werden. Eén fuselier bv. kookte rijst, een ander maakte toespijs, terwijl nummer drie voor water, hout, enz. zorgde. Het onder 2o opgemerkte kwam bv. voor bij oefeningen, waarbij vele kali's doorwaad waren gewordenin bergachtig en zeer moeilijk begaanbaar terreinwanneer langer dan 5 uren per dag gemarcheerd was geworden en er onderweg weinig of geen gelegenheid had bestaan veldflesschen bij te vullenwan neer het over dag zeer warm was geweest of men vrij lang in den regen gemarcheerd had; maar vooral na nachtelijke oefeningen. Zou het daarom niet gewenscht zijn, het eetketeltje te ver vangen door een ander, bestaande uit twee in elkander sluitende even groote deelen Losse hengsels, in daartoe geschikt geplaatste openingen, maken het eetketeltje meer hanteerbaar. De beide dee len vervaardigd van een licht metaal, dat bestand is tegen hout vuur. Moet de man nu zelf koken, dan zal het minder voorko men, dat beide deelen defect zijn. Elk man krijgt dan tevens gelegenheid rijst en toespijs te gelijk te bereiden. Zijn beide bereid, dan heeft hij eigenlijk twee diepe borden. De grootte •der deelen elk gelijk te maken aan de grootte van het tegen woordig model-eetketeltje. Zou het in verband met het ad 3o opgemerkte niet mogelijk zijn de groep zoo uit te rusten, dat deze in haar geheel menage voertbv. als volgt De helft der manschappen voorzien van het gewijzigde eetketeltje, terwijl het verdere kookgereedschap, benoodigd voor eene groep, over het overblijvende gedeelte der manschappen van de groep verdeeld wordt. Het kookgereedschap vervaardigd van een licht metaal, bestand tegen houtvuur, het buitenoppervlak van eene doffe kleur of voorzien van een omhulsel, overeenkomende met de kleur der uniform; bij gebruik moet het omhulsel gemak kelijk verwijderd kunnen worden en na gebruik evenzoo beves tigd kunnen worden. De groep, als kleinste tactische eenheid, zal daardoor onafhan-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 627