613 Was het bij kleine detachementen mogelijk versch vleesch te verstrekken, dan was dikwijls geen fuselier voldoende op de hoogte van het slachten. Zou het niet mogelijk zijn in het garnizoen de manschappen hierin eenigszins te onderrichten, bv. door hen en kele dagen te employeeren bij den leverancier van vleesch. Deze toch zal ook vaak geiten en varkens slachten. De manschappen, die in het slachten eenige bedrevenheid toonen, worden dan gelij kelijk over de sectiën verdeeld. Verband. De A. O. 1900 No. 114 handelt over het meenemen van verband te velde. Volgens deze A. O. wordt aan elke sectie infanterie één verbandtaschje meegegeven. Het wordt medege voerd door die militairen, welke daartoe door de bataljons-, korps- of detachementscommandanten worden aangewezen. Bij de ver strekking zullen deze militairen bekend gemaakt worden met de wijze van gebruik. Worden te velde andere militairen aangewe zen, dan zal het mogelijk zijn, dat deze onbekend zijn met de wijze van gebruik. Voor elke sectie draagt dus één man het taschje, of, bij verdeeling in pakjes, drie man per sectie ieder een pakje. De sectie is dus af. hankelijk van de aanwezigheid van één of wel van drie manschap pen. Wanneer verband noodig blijkt, kan het dus gebeuren, dat het niet aanwezig is. De inhoud van het verbandtaschje is m. i. onvoldoende voor een sectie. Bij de gehouden oefeningen werd alleen het hoog noodige aan verband meegenomen; bij enkele bleek de meegenomen hoeveelheid onvoldoende. De driehoekige verbanddoek voldeed minder goed. Behalve voetwonden kwamen enkele gevallen van koorts voor en het gebeurde ook wel, dat enkele fuseliers zich hadden doorgeloo- pen. Zou het daarom niet gewenscht zijn per man mee te nemen 1 (een) rolletje verbandkatoen (lengte en breedte zooals in hos pitalen voorkomt. Bij dit verbandkatoen behoeft men geen spel den te gebruiken. Het kan desnoods gewasschen en na droging weer gebruikt worden.); wat ontvette watten; eene kleine hoeveelheid Engelsch pluksel; 15 chininepillen in een klein fleschje;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 629