618 De Russen trokken zich terug, waarop den 29en de 12e divisie een brug sloeg bij Sukuchin (op dezelfde plaats waar in 1894 het 18e Regiment onder kolonel Sato overging), in den vroegen mor gen van den 30en overging en op Husjan aanrukte. Van 10.40 v. m. tot 1.20 n. m. werd de Russische stelling aan de overzijde van de Ai-ho onder vuur genomen en ten slotte het vuur der Russen tot zwijgen gebracht. De Japanners be kwamen 2 dooden en 27 gewonden, onder de laatsten 5 officieren. In den avond van den 30en werden twee andere bruggen over de Jaloe voltooid, nl. een pontonbrug ten Z. van Witsjoe en een brug even boven de samenvloeiing van de Ai-ho en Jaloe. De Garde trok daarop over de eerste, de 2e divisie over de tweede brug. In den morgen van den len Mei stonden dus ten N. van de Ai-ho de 2e en 12e divisie en in het Z ongeveer tegenover Antoeng, de Garde-divisie onder generaal Inoyé. De stelling der Russen strekte zich uit van de Ai-ho recht naar het Zuiden, evenwijdig aan de Jaloe, over Kiulienching 1) naar Antoeng en was volgens het rapport van generaal Kuroki be zet door: de 3e Oostsiberische tirailleurbrigade (regimenten 9-12) onder generaal-majoor Kaschtaiinski (zie blz. 402); 8000 man, het 22e en 24e Regiment van de 6e Oostsiberische tirailleur brigade; 4000 man, de cavaleriebrigade Mitschenko, ongeveer 40 stukken en 8 mitrailleurs, het geheel onder bevel van generaal Ssasulitsch. We kunnen dus veilig aannemen, dat de Japanners een drie voudige overmacht hadden. De weg van Antoeng naar Föng-hwang-tschön loopt eerst recht N., vóór de stelling langs, evenwijdig aan de Jaloe, en buigt zich ter hoogte van Husjan, waar een weg heengaat, naar het N. W. evenwijdig aan de Ai-ho en Tsao-ho, een rechterzij rivier van de Ai-ho. Zooals reeds de vorige dagen gebleken was, lag de rechter vleugel open voor beschieting door het scheepsgeschutde linker vleugel vormde met het front een haak bij Husjan, terwijl vóór dien vleugel de doorwaadbare Ai-ho lag en de terugtochtsweg 1) Ligt N. W. van Witsjoe op (len rechteroever.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 634