58 consequent toepassen van het individueel vuur. De Boer was uitsluitend schutter en zijn tactiek hield alleen daarmede re kening. Noch in zijn uitrusting, noch in zijn wijze van strijden trof men gelijk in Europeesche legers iets aan van het verge lijk tusschen den schutter van heden en den piekenier der middeleeuwen. Zijn doel was zich zoodanig op te stellen, dat hij een juist schot kon afgeven zonder zelf tot schijf te dienen. De schietvaardigheid der Boeren was over het geheel middel matig, maar toch zeker grooter dan die der Engelschen en zeker was hun vuurdiscipline heter. Salvo's op commando kenden ze niet; hoe spaarzaam ze echter ook in den regel met hunne munitie waren, niemand kon sneller vuren dan zij, als dit noodig was. Men kan bij de Boeren drie bepaalde vuursoorten onderscheiden. Ten eerste, het juist gerichte individueele vuur, waarbij elk schot op een bepaald doel werd afgegeven en slechts dan als er kans van treffen was. Dit vuur werd alleen afgegeven door hen die volkomen gedekt waren. Voorts het snelle onafgebroken vuur, dat men toe paste in de laatste phase van den aanval, en ten slotte het vuur afgegeven met het geweer tegen de heup, vnl. op een geschokten of terugtrekkenden vijand. Majuba is een schitterend voorbeeld van alle drie deze vuur soorten bij den aanval. Duidelijk bleek hier vuurdiscipline bij het inhouden van het vuur, tot de vijand op zoo korten afstand was genaderd dat hij niet zonder zware verliezen kon ontkomen. De hiervoor vereischte zelfbeheersching is een van de moeilijkste zaken, die een troep leeren moet. De Boeren echter, ook hun artillerie, bezaten haar, niet als een gevolg van krijgstucht, maal ais bij intuïtie, overgeërfd van geslacht op geslacht, beoefend bij de jacht en het zuinig beheer der munitie. Een ander kenmerk van de Boerenmethode was hun voorkeur voor flankeerend vuur. Zoowel bij aanval als verdediging namen de beste schutters zoodanig stelling, dat de vijand, die al zijn aan dacht noodig had in front, kalm in de flank beschoten kon worden. Het gebruik maken van het terrein was voor hen mede een hoofdzaak. Het streven van den Boer was tot den gewensch- ten afstand te naderen, gedekt tegen vuur en daarbij den vijand bloot te stellen aan het zijne. Slechts door tot het uiterste

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 69