JAPANSCHE VLOOT. Biilase B NAME N. Slagschepen. 1Mikasa 2. Asahi 3. Hatsuse 4. Schikischima 5. Tuji 6. Yaschima 7. Tschin-Yuen 8. Tuso (9) (10) (11) A. B. C. b. Gepantserde kruisers. 1. Iwate 2. Izumo 3. Azuma. 4. Yrakumo 5. Asama 6. Tokiwa. 7. Nysskin 8. Kasuga. (9) (10) (11) A. B. C. c. Kruisers. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. (18) Kasagi Tschitose Takasago Akaschi Suma Yoshino Otowa Niitaka. Tsuschima. Matsuschima Haschidate Itsukuschima Akitsuschima. Tschiyoda Naniwa Takatschiho Izumi (19) A. B. 1900 1899 1899 1898 1896 1896 1881/97 1877/99 i. a. 1900 1899 1899 1899 1898 1898 1902 1903 i. a. p 6 Ton. PM P Mijl. Meters. '3 a 'V Pantser in m.M. 15362 15443 15240 15088 12649 12517 7335 3777 16000 l 9906 9456 9800 9855 7700 9900 cl. Torpedojagers. 1. Schirakumo 2. Asascbio 3. Kasumi 4. Akatsuki 5. Harusame 6. Murusame 7. Hayatori 8. Asagiri 9. Usugumo (No. 10) 10. Scliiranuhi (No. 8) 11. Yugiri (No. 7) 12. Kagero (No. 9) 13. Murakumo (No. 4) 14. Schinonome (No. -3) 15. Akebono (No. 5) 16. Inazmna (No. 2) 17. Sazanami (No. 6). 18. Oboro (No. 11). 19. Ikazuschi (No. 1). e. Torpedobooten lc klasse. 1. Aoataka. 2. Hato. 3. Hibari 4. Kari. 5. Kiji. 6. Tsubame 7. Haschitaka. 8. Kainome 9. Otore. 10. Sagi. 11. Uzura 12. Hayabusa. 13. Kasasagi 14. Monazuru. 15. Tschidori 16. Schirataka 17. Tukuriu 18. Kotaka 1898 1898 1897 1897 1895 1892 i. a. 1902 1902 1891 1890 1889 1892 1890/98 1885 1885 1883/01 i. a. 1901 1902 1902 1901 .1902 i. a. 1902 i. a. 1900 1899 1899 1899 1898 1898 1899 1899 1899 1899 1898 i. a. i. a. i. a. i. a. 1898 1898 1895 1887 f. Torpedobooten 2e klasse. (31) No. 29—49, 60-65, 21, 24, 25, 27. 1894/00 g. Torpedobooteu 3e klasse. (26) No. 5—15, 17—20, 26, 50—59 1892/99 h. Torpedobooten 4e klasse. (1) No. 19. .J 1895 i. Kust v erdedigers. 74- 1Takao 2. Katsuragi 3. Yamato 4. Saujen 5. Ten-riu. 6. Kaimon 7. Iliyei 8. Kon-go 9. Tsukuba k. Kanonneerbooten. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.1 Hei-Yuen Tsukuschi Oschima Akagi Atago Tscho-kai Maya Tschin-Pen. 9. Tschin-Tschu Tschin-Hoku. 11. Tschin-To Tschin-Sei. 13. Tschin-Nan Banjo Amaki Hoscho. Soko Tschihaya Miyako Tatsuta Yayé-Yama Toyohaschi X. Rivier kanonneerboot Rivierkanonneerbooten 25. i Mijntransportschip Artillerieschoolschepen Rio-jo, Binscho Torpedoschoolschip Ju n gei Stoomschepen Okinava Maru Hakuai Maru. Hospitaal- Kurii schepen. 1888 1885 1885 1883 1883 1882 1877 1883 1883 1891 1888 1887 1887 1886 1880 1879 1880 1878 1877 1875 1866 1898 1897 1894 1889 1894 1903 1903 1898 18 18 19 19 18 19 14 13 18 21 22 20 20 22 21 19 122 114 113 92 67 j 122 136 124 124 109 23 22 22 18 15 21 18 20 20 18.8 8.2 8.3 8.2 8.3 8,1 8.0 6.1 5.5 7,4 7.2 7^2 7,4 7.3 740 600 250 229 101 203 377 229 203 457 356 152 500 482 500 500 500 178 150 4978 22 114 15 5.4 405 4886 23 115 15 5,4 405 4227 22 110 14 5.2 400 2800 90 13 4,8 2700 93 12 4.6 4225 22 110 14 5,2 360 2900 21 3420 20 102 13 4,9 4278 16 92 16 6,1 360 4278 16 92 16 6,1 360 3172 19 92 13 5,3 330 2439 19 94 13 4,3 350 3709 18 91 14 5,7 357 2967 17 82 13 5,6 300 5000 320 30 66 6,2 2,2 59 320 31 67 6,2 2,9 55 279 30 63 5,9 1,5 54 311 31 67 6,2 1,7 55 120 120 150 150 152 29 45 4,9 1,5 26 127 28 47 5,1 1,3 115 20 43 5.0 1,8 203 19 50 5,8 1,5 —110 15—27 34—46 4-4,8 1-1,6 —66 13—20 34—35 3,5—3,1 0,9 10 19 2,7 1778 15 70 10 4,0 255 1502 13 61 11 4,6 242 1502 13 61 11 4.6 242 2481 15 72 11 4,7 200 1547 12 65 11 5,2 224 1367 12 64 9,9 5,0 230 2284 13 71 12 5,3 1980 8 59 11 5,5 2185 11 60 12 4,2 300 1372 16 64 9,9 4,4 177 640 13 53 8.0 2,8 622 10 47 8.2 3,0 104 447 8 38 8,8 2,8 37 447 8 38 8.8 2,8 37 667 10 47 7,9 3,9 115 926 11 62 9,3 •4,0 320 37 ;4 2,4 95 610 8 48 8,6 3,1 1250 21 84 9.7 3,0 1800 20 96 11 4,0 220 864 21 73 8,4 2,9 100 1609 20 97 11 4,1 200 4120 12 105 12 5,0 620 14 44 7,3 0,6 14 49 7,3 2278 13 105 12 152 150 356 356 305 152 150 20C 115 101 300 300 76 101 64 75 63 51 40 Ton. an a 15' fi 100 Mijl, 1400 1300 1000 350 250 115 51 51 114 63 40 40 76 35 76 25 1300 1200 50 1000 600 600 1016 600 400 400 500 330 800 400 50 80 45 70 100 150 81 81 26 20 18 30 14—32 270 144 151 240 204 197 345 180 313 327 140 74 120 150 81 250 400 152 350 863 81 40 40 90 90 60 60 80 100 70 30 31 50 50 BEWAPENING. 4/30,5 4-4/15 20/^6 8/4,7 4/3,7 4 oir. bovendien 1 blr. 4/30,5 40/15 46/7,6 4/3,7 1 blr. 4 oir. 4/30,5— 4/la 40/4,7 2/5/7 8 1. 3 blr. 4/242/15— 4/12 11/4,7 4 M. 4 lr. 4/30,5 10/25 40/15 3/4,7 2 1. 6 M. 5 oir. 4/20 14/15 42/7,6— 7/4,7 0/3,7 4 oir. 4/20 42/is 42/7,6— 8/4,7—1 blr. 4 oir. 4/20 14/15 12/7,6— 1/4,7 1 blr. 4 oir. 4'25— 2/20 44/15 40/7)6 2 1. 2 M. 4 lr. 4/20-14/15—10/7,6 2 1. 2 M. 4 lr. 2/20-10/12 12/7,6- Takasago 5 blr. 8/4,7-4 blr. 2/15— 6/12 12/4,7 4 M. 2 lr. "4/15 8/12 24/4,7— 5 lr. 6/15 40/7,6 4/4,7 1/32 12/12 18/4,7 1 M. 4 lr 1/32 41/12— 5/5,7 11/4,7 6 M. 4 blr. 4/15— 6/12- IO/12 14/4,7 2/26- 6/15- 2/15— 6/12- - IO/4.7 4 M. 4 JU -3 M. 3 blr. - 6/4,7 6 M. 4 lr. - 1/5,7— 6/4,7 1/7 /7,6 6/5,7 2 lr. 3/4,7 3 lr. 2/4,7 4 lr. 2/3,7 4 lr. 1 of 2/4,7 of 3,7 2 of 3 lr. 4/4,7 of 1 M. 2 lr. 2 lr. 4/15— 1/12— 2/4,7— 2/3,7-l 1. 6 M. 2 lr. 1/-17— 5/12— 2/5,7— 2/4,7—1 1. 6 M. 2/17— 5/12—1 1. 9 M. 2/21— 1/15— 6/4,7 1 1. 4 lr. 1/17— 1/15— 4/12—1 1. 5 M. 1/17 6/42—1 1. 5 M. 3/17- 6/15— 2/7,5- 8/16—3 1. 2/4,7 6 M. 2 lr. 1126 - 2/25- 4/12- 4-/12 - 1/2-1 - 1/21 - 2/15 - 1 M. 4/12 4/12 6/4,7 6/4,7 2/4,7 - 2 M. 1/12 2 M. 2/4,7 2 M. 2/4,7 2/3,7 - 6 M. 2/4,7 1 1. 2 M. 1/28 2 1. 4 - 6 M. 2/7,6 - 1/15 6/12 3/12- 2/8 2/12 2/12 2/12 3/12 2/12 - 2/5,7 - -4 M. 1/12 2 1. 2 4/4,7 2 M. 4 M. 1/4,7- 2 M. 4/7,6 3 lr. 8,-47— 2 lr. 4/4,7 5 lr. 8/4,7 - 2 lr. 6/4,7 -4 M. M. 2/15 10/4,7 De schepen der „Nippon, Yusen, Kabushiki, Kaisha" worden in oorlogstijd voor verschillende diensten gebruikt. Zij loopen 12—15 mijl en hebben van 1900—6400 ton inhoud. "Verkortingen: 1/30.5 enz. 4 kanonnen van 30,5 c.M.; waterlanceerinrichting1. lichte stukken M. - mitrailleurTb. torpe doboot. CD C G CÖ O a O O O 00 ._7 C3 1 O <D 0 G W. <D bD G CD P bD CD G CÖ bD (D CD <D CD bD G cö CD PM CD O O •G5 G m cD G 4-3 cD -4-3 Cö 0 PM EH CD P O TD M Cg CU Ut Ut O O t> fl CD jj J1 40 O O f-l CÖ 90 t ZU 1 1 6CO cö cö

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 727