60 Bij den terugkeer ondervonden de autoriteiten bij Rantau Pa- kam opnieuw vijandelijkheden, doch zonder resultaat. Te Medan terugkomende, gaf de kolonel van de Pol de order uit, dat de le mobiele colonne (le comp.) de tabaksonderneming Tandjong Selamat zou bezetten, met opdracht offensief op te treden, voor 't geval bericht kwam, dat de vijand zich daar zou ophouden. Deze colonne stond onder commando van den kap. Kuyk, waar bij ingedeeld de 2e luit. Dibbètz, de 2e luit. G. Verstege en de 2e luit. J. Collard. Tandjong Poetoes, eveneens een tabaksonder neming, een half uur gaans westwaarts van Tandjong Selamat, kreeg eene bezetting van 25 man onder den 2en luit. Munter en de onderneming Batang Serangan, nog meer westwaarts gelegen, 20 pradjoerits onder een adj.-onderoff. instructeur. De petroleummaatschappij te Pankalan Brandan en de tabakson derneming Boekit Mas waren reeds medio Januari bezet, res pectievelijk met 50 man onder den len luit. K. Collard en 30 man onder den len luit. Defize. De bezetting van Seroewaij was versterkt met 20 man, onder den 2en luit. de Roever Kröber, die de beide autoriteiten tot dekking hadden gediend. Op den len Februari waren deze bevelen alle uitgevoerd, waarbij een woord van lof toekomt aan de ondernemingen, die moeite noch kosten hebben gespaard om de officieren en minderen van de bezetting zoo goed mogelijk onder dak te brengen. Als toelichting op het overzichtsschetsje (plaat I) diene, dat Tandjong Poera een vaste bezetting had van de 2e mobiele colonne (1 comp.) onder kap v. Hardt, en Boekit Koeboe een vaste bezetting van 50 man, Europeanen en inlanders, onder den len luit. van Alderwerelt van Rosenburg. Eerste excursie (benedenstrooms). Dat de vijand na zijn mislukten aanval op Seroewaij den moed niet zou opgeven, was natuurlijk; het beschieten van deze plaats hield dan ook dag en nacht aan, terwijl nog meer schietstellingen, ook bovenstrooms, werden aan gelegd, waarin hier en daar een lilla of 3 ponder in batterij werd gebracht. De ingezetenen van Seroewaij, voor 't meereendeel Chineezen, zaten intusschen ook niet stil, doch blindeerden hunne woningen, trokken om de pasar een ijzerdraadafsluiting met de noodige

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 76