65 500 M. bij een breedte van 350 M., en alwaar de vijand eene aaneengeschakelde rij van loopgraven aanlegde met 3 gesloten bentengs daar tusschen in. Bovendien maakte hij eene zeer zware versperring in de rivier (plaat Y). Door den vrij hoogen, steilen oever hadden de bentengs het voor deel van onttrokken te zijn aan het gezicht en het vuur uit de sloepen. Het terrein vóór de stelling was met alang-alang begroeid, terwijl een groot aantal gevelde boomen, die hier en daar als in een knibbelspel dooreen lagen, de nadering hoogst bezwaarlijk maaktedie boomen leverden echter voor onze troe pen eene niet te versmaden dekking op. Op 's vijands linker vleugel bevond zich een uitgestrekt moeras, dat hem vrijwaar de voor eene omtrekkende beweging, terwijl het dichte bosch achter de stelling eene veilige terugtocht verschafte. De berichten omtrent deze toebereidselen bereikten wel het civiel bestuur, doch men was van meening „dat het wel niet zoo erg zou zijn, en bovendien Seroewaij was bij de le excur sie immers voor 3 maanden van levensmiddelen voorzienNa dere berichten waren evenwel zoo onrustbarend, dat een langer dralen niet verantwoord zou zijn, en zoo besloot men dan ein delijk tot eene 2e Excursie (benedenstrooms). Den 28en Haart ontving de le mob. colonne te Tg. Selamat de order om zich den volgenden morgen te Tg. Poera, evenals den vorigen keer, weer op de „Ternate" in te schepen. Des namiddags van den 29en bereikten wij de reede van Tamiang, waar ook de andere vroeger genoemde schepen met landingstroepen aankwamen. De troepenmacht was thans samengesteld als volgt: Staf: kolonel van de Pol, kap. van den gen. staf La Feber. Commandant der landingstroepen: majoor der inf. Meuleman, aan wien toegevoegd de le luit. adj. de Beijer. De le mob. colonne, onder kap. Kuyk, waarbij ingedeeld: de le luit. Engelen, de 2e luit. Dibbetz en de 2e luit. J. Collard. De 3e mob. colonne, onder kap. Visser, waarbij ingedeeld de le luit. Muller, de le luit. Heidens en de 2e luit. Timmer. De artillerie, evenals bij de le excursie, onder kap. Giel. De ambulance, onder den off. van gezondheid 2e kl. Karthaus. Dl. I 1904.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 81