81 den Raad van Nederlandsch-Indië te dezer zake onder dagteekening van 20 Maart en van 6 April uitgebrachte adviezen. Toen dé Gouverneur- Generaal een overzicht had van de werken en maatregelen, die nog bij deze begrooting konden worden voorgesteld, seinde hij den 7den Juli dat hij, met eenige afwijking, zich vereenigde met het advies van de meer derheid van den Raad van Nederlandsch-Indië. Den lOden Augustus werd het schriftelijk advies van den Gouverneur- Generaal ontvangen. Uit dit advies, zoowel als uit de beschouwingen van den Raad van Nederlandsch-Indië, bleek den ondergeteekende dat hij de bezwaren ver bonden aan het samenstellen van het door hem bedoelde eenigszins toege lichte plan, had onderschat. De Indische regeering heeft onderstaand plan voor de besteding van gelden, die uit renteloos voorschot aan Indië zouden zijn te verstrekken, samengesteld. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. Totaal. in duizendtallen guldens 1. 2. Zoogenaamd nietren- deerende irrigatie- werken Emigratie 685 19 500 900 500 900 500 900 500 900 500 900 3 185 4 519 3. Steun aan nijverheid, voor de inlandsche bevolking van be lang 200 400 600 800 1000 3 000 4. Bespoediging van de inrichting van een goed credietwezen. 61 100 100 100 50 50 461 5. 6. Aanleg van spoor- en tramwegen in de buitenbezittingen Defensiewerken 3215 622 2757 542 2757 542 2757 524 2757 2757 17 000 2 230 Totaal 4602 4999 5199 5381 5007 5207 30 395 De Gouverneur-Generaal teekent bij dit plan aan dat de cijfers vooi de jaren 1905 tot en met 1909 niet als bindend zijn te beschouwen en dat het zeer wel mogelijk is dat die cijfers later zullen blijken wijziging te behoeven. Door dit plan wordt wel een denkbeeld gegeven van de onderwerpen, die ter hand kunnen worden genomen, en van de bedragen, die naar het oordeel van de Indische regeering voor die doeleinden gedurende de Dl. I 1904. 6

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 97