"V -A. IR I Tweefontein. Onderstaand verhaal uit den Zuid-afrikaanschen oorlog kan als voor beeld dienen, dat in den oorlog tussehen Europeesche strijdmachten over vallingen geenszins uitgesloten zijn. Men is zoo licht geneigd uit ons Velddienstvoorschrift af te leiden, dat daartegen geenerlei maatregelen behoeven genomen te worden. Op Kerstdag 1901 was een onzer troepenafdeelingen (een Engelschman is aan het woord) gekampeerd op een hoog gelegen plateau, dat met een flauwe helling naar het omliggend terrein afliep, doch aan eene zijde werd begrensd door een bijna loodrechten wand, welke de gedachte aan een aanval van die zijde geheel uitsloot. Verschillende wachten werden geplaatst aan den kant der geringe helling, terwijl één enkele wacht met een post voldoende geacht werd om tegen verrassing te vrijwaren van den anderen, moeilijk te naderen kant. De bevelvoerende officier, hoewel gewaarschuwd dat hij waarschijnlijk zou worden aangevallen, was vol vertrouwen dat hij daartegen afdoende maatregelen had getroffen en ging op het gewone uur slapen. Het lager was spoedig in diepe rust en volkomen stil. Te ongeveer 2.30 's nachts werd het kamp op ruwe wijze gewekt door een moordend vuur, afgegeven uit een hoek van de steile klip. De manschappen stormden uit de tenten naar buiten, doch werden neergeschoten zoodra zij zich vertoonden; velen werden in den slaap gedood. Wild drongen de Boeren tussehen de verwarde troepen, en, hoewel nagenoeg veertig aanvallers sneuvelden, was het reeds van den beginne voor de Engelschen hopeloos gevecht binnen enkele minuten af- geloopen. De overlevenden werden gevangen genomen en het geheele kamp viel in handen der Boeren. De Engelsche bevelhebber behoorde onder de gesneuvelden. De ontstelde gevangenen, nog niet bekomen van de verrassing, vroegen zich af: „Hoe konden 300 vijanden ongezien tot op enkele meters het kamp naderen Het geval is mij verhaald door een der Boeren die daarin een hoofd rol vervulde. Zooals gezegd, werd het kamp aan de steile zijde van het plateau be waakt door eene zwakke wacht, bestaande uit een onderofficier en drie

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 101