90 Op het munitiepakpaard worden 6 patroonzakken medegevoerd. Het zeer geringe gewicht van het Madsen-geweer eigent dit bijzonder voor het gebruik bij de cavalerie. De daardoor mogelijke vervoerwijze bij den ruiter levert het groote voor deel op dat per geweer een draagpaard wordt uitgespaard. Het nadeel, dat het medevoeren van een voldoende munitieuitrusting veel draag- paarden eischt, is echter niet uit den weg te ruimen. Aannemende dat op het munitiepakpaard bij de Deensche huzaren 2000 patronen worden vervoerd, levert dit met de bij elk geweer vervoerde 300 patronen een uitrusting van 2900 patronen voor de 3 geweren op. Voorzeker een zeer kleine uitrusting voor 3 geweren, waarmede, volgens onzen zegsman, bij goede opleiding van de bedieningsmanschappen, per seconde 144 schoten kunnen worden afgegeven. Opmerkelijk is het voorts, dat met het Madsen-geweer zonder onderstel, dus als een gewoon geweer gebezigd, nagenoeg gelijke uitkomsten als met een op rad affuit opgesteld en dus in 2 punten vast ondersteund Hotchkiss- mach. geweer werden verkregen. De h.t.l. ten aanzien der machinegeweren opgedane ondervinding leerde, dat bij het Maxim-,Hotchkiss- en Skoda- stelsel die vaste ondersteuning niet kan worden gemist. Welke voorziening bij het Madsen-geweer tegen oververhitting van den loop is getroffen, vonden wij niet vermeld.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 104