96 - Q 284/2. Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde van Ned.-Indië. Mededeelingen betreffende de Atjehsche onderhoorigheden. I Matang Koeli. 287/2. Kroesen E. H. Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde van Ned.-Indië. Mededeelingen betreffende het landschap Panei en het Rajahgebied, residentie Oostkust van Sumatra, 278/2. Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde van Ned.-Indië. Korte beschrijving van het landschap Bila. n 320/3. Spoorwegverkenning in Zuid-Sumatramet bijlagen I t/m XXVIII. 320/4. Spoorwegaanleg in Zuid-Sumatra, met 22 teekeningen, be- hoorende bij het advies van den Directeur van B. O. W. 343/2. Nieuwenhuis, Dr. A. W. Quer durch Borneo. Deel I. R 2. Abel F. E. L. A. Wetten en wetsbepalingen van belang voor de landmacht. s 4/1. Boers H. K. Reglementen op de pensioenen, verloven, vrije overtocht, wachtgelden, nonactiviteitstraktementen enz. voor Oost-Indische ambtenaren. 17/2. Staat van oorlog en staat van beleg. v 19/2. Alphabetische klapper op de marine-prijslijst. 20. Prijslijst van artikelen, behoorende tot den voorraad van het Departement van B. B. 31. Boudewijnse en v. Soest. De Indo-Ned. wetgeving, afl. 52. 35/2. Technische voorschriften, 4e uitgave. R/A 39/2. Regeling van de voeding der troepen gedurende het con- centratievervoer op Java. n 45/1. Verordeningen voor de Kon. Ned. zeemacht, deel I hoofd stuk VII. Uniformen en onderscheidingsteekenen voor het personeel der zeemacht, uitgezonderd het korps mariniers. 88/1. Geneeskundige handleiding ten dienste van de kaderscholen (maleische vertaling). R/D. 6/1. Instructie-inventaris v/d artillerie der landmacht in N.O.I. Hoofdstuk II. 9/1. Schootstafels voor granaatkartetsen en kartetsen voor het kanon van 7.5 c.M. L/30. R/E. 5/3. Reglement op de exercitiën der vestingartillerie. II. Snel- vuurpositiegeschut. B 12/1. Reglement op de exercitiën der vestingartilerie III. Bewe ging van lasten (maleisch). 12/2. Handboek voor onderofficieren en korporaals. Hoofdstuk 1 t/m 4 (maleische tekst).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 110