113 voorzien. Is men niet voornemens voor rekening van Indië verdere proeven te nemen? In de dagbladen kwamen berichten voor over onderhandelingen met een of meer maatschappijen over exploitatie der vonkentelegraphie in Indië. Bestaat het voornemen daarvoor concessie te geven Sommige leden zouden dit niet gewenscht achtenzij meenden, dat de Staat de draadlooze telegrafie niet uit handen mag geven. Anderen deelden deze meening niet, mits slechts goede voorwaarden, speciaal omtrent naasting, worden gesteld. Ook werd gevraagd, of het niet wenschelijk is met de invoering dezer telegraphie te wachten, tot dat eene internationale regeling» ook betreffende de te gebruiken toestellen, zal zijn tot stand gekomen. In het begin van Augustus heeft te Berlijn eene conferentie van vertegen woordigers van verschillende Mogendheden plaats gehad ter voorbereiding van zoodanige regeling. Intusschen werd van andere zijde opgemerkt, dat er in Indië groote behoefte bestaat aan invoering der vonkentelegraphie, zoodat spoedige toepassing van dit verkeersmiddel gewenscht moet worden geacht. Wordt daarvoor concessie gegeven, zoo wenschen eenige leden dat dit bij voorkeur zou geschieden aan eene Nederlandsche onder" neming. Onderaf deeling 97. Enkele leden wenschten de tarieven voor het ver voer per post en voor telegrammen verlaagd te zien. Men meende, dat die tarieven hooger zijn dan in andere koloniën. Andere leden achtten zoodanige verlaging niet gewenscht, omdat deze uitgaven komen ten laste niet van de inlandsche bevolking, maar van de Europeanen in Indië, waarop weder werd geantwoord, dat de verlaging der tarieven waarschijnlijk zou leiden tot vermeerdering van het gebruik van den dienst der posterijen en telegraphie, met het gevolg, dat daarvoor toch niet minder zou uit gegeven worden dan thans. Er wordt geklaagd over de gebrekkige inrichting van den postdienst te Padang, bepaaldelijk over de trage bediening in het postkantoor en over late bezorging van brieven na aankomst eener Europeesche mail. Men verzocht dat de Minister ter zake een onderzoek zal instellen. Ook werd geklaagd over veelvuldige storing van het telegraafverkeer tusschen Padang en Batavia. Is dit niet te voorkomen Gevraagd werd, hoe het staat met de invoering van Staatsexploitatie der telephonen. Ten vorigen jare erkende de Minister in de Memorie van van Antwoord (bladz. 44), dat het nemen eener beslissing urgent is, maar een voorstel werd nog niet ingediend. Intusschen werden geen nieuwe concessiën meer verleend, terwijl toch, zoo ergens, dan in Indië de telephoon een levensbehoefte is voor handel en verkeer. Bovendien brengt de om standigheid, dat de communale en intercommunale lijnen in verschillende handen zijn, veel ongerief mede. Yaak heeft men twee aansluitingen noodig. Dl. I, 1905. 8

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 127