- 132 - •worden, met behoud van het geweer, de belasting 1.4 K.G. hooger zou worden dan thans, al komt dan ook het kapmes te vervallen. De eenige belangrijke gewichtsbesparing kan verkregen wor den door den ransel bij den bagagetrein te doen vervoeren. Kolossaal zal de treinaangroeiing daardoor worden, zeker; zelfs vaak onmogelijk uit te voeren schijnt die maatregel. Maar de enorme voordeelen daardoor verkregen, zich uitend in frisschere krachten op het gevechtsveld, ja, behoud van het vechtmate- riaal—immers, geringere kans op ziekten door vermoeidheid en uitputting veroorzaakt—moeten drijven naar een uiterst pogen in die richting, zooals bijvoorbeeld de Japanners doen. In- tusschen: de oogenblikkelijke geldelijke gevolgen zijn machtig, en overschaduwen de niet onder cijfers te brengen besparing aan menschen en de daarmede samenhangende indirecte uitga ven, welke niet zoo duidelijk spreken. De man zal dus, als regel, zijn ransel moeten dragen. Alleen voor de onderofficieren, van Europeeschen zoowel als van inheemschen landaard, zij een blijvende verlichting van de uitrusting bepleit. Hunne werkzaamheden gedurende den marsch, in het gevecht en in het bivak eischen groote toewijding en dus bijzondere inspanning. Evenals voor officieren, moet dus ook voor hen naar vermindering van physieke vermoeidheid worden gestreefd om hen tot die bijzondere inspanning in staat te stel len. Zonder in te stemmen met de gewoonte bij sommige divisiën marechaussée 0111 den brigadecommandant zonder karabijn te laten uitrukken, wijs ik op dat verschijnsel als bewijs, hoe de ■noodzakelijkheid van verlichting van de uitrusting der ondei- aanvoerders gevoeld wordt. Die gewichtsvermindering is te verkrijgen, door den patroon- voorraad voor den onderofficier op 100 te stellen; zelfs zou ik een vermindering tot 50 niet onlogisch achten. De achteitasch dient dan, in gewijzigden vorm, tot berging van zaken die een sergeant bij zich moet of kan hebbenverwisselstukken vooi wapening, mondingbeschermer, enz. Maar vooral de ransel moet —en zulks ware uitdrukkelijk voor te schrijven bij den bagage- trein worden vervoerd. Natuurlijk ligt het in de bedoeling de voor den strijd tegen een

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 146