134 Ten tweede moet de man voorzien worden van een blank wapen ■en wel de korte (marechaussee-) sabel, waarvan hij meer nut heeft dan van de bajonet. Ook het kader zal die sabel moeten dragen, waarvoor bij allen het kapmes wordt afgeschaft. Door het weglaten van het kapmes raakt de troep echter ont bloot van kapgereedschap, dat in de ruige terreinen hoog noodig blijft. De slechte eigenschappen van het kapmes doen het verlies daarvan niet betreuren, wanneer daarvoor een ander, handiger ■gereedschap in de plaats komt, bijvoorbeeld het bovenbedoelde scherpe bamboemes (doch dan niet ingericht voor bajonet). Voor bi vak werkzaamheden zijn goloks noodig, waarmede de dragers uitgerust kunnen worden; bovendien geve men per com pagnie bij den bagagetrein vier patjols, een aks en een pikhouweel- te zamen een zeer lichte éénmansvracht mede, bij voorbeeld bij de keuken. Het gemis van deze gereedschappen werd vaak zoo zeer gevoeld, dat het uittrekken van een koelie daarvoor geen weelde mag heeten. Desnoods kunnen ze ook door de reserve tandoedragers vervoerd worden (V. I. V. 82 en 122). De hier aangegeven pionieruitrusting is in gewone omstan digheden voldoende. Voor buitengewone omstandigheden moeten op het rechte tijdstip buitengewone maatregelen getroffen kun nen worden. Zij zijn echter te zeldzaam om daarmede ten alle tijde rekening te houden. Buitengewoon moet het genoemd worden, wanneer men de geheele thans voorgeschreven pionier uitrusting tegenover een I.V. noodig heeft, en dus moet zij ver vallen [verg. O. O. II 22; V. I.V. 81, c; bijlagen Ha toel. lib toel. Wederom een belangrijke besparing aan trein Noodzakelijk is het in vele gevallen den man voor twee dagen vivres in den vorm van ongekookte rijst met dendeng of gezou ten visch, tot een gezamenlijk gewicht van 1.5 K.G., te laten dragen. De practijk heeft dezen doeltreffenden maatregel ge ijkt. Omstandigheden leidden wel eens er toe den man met 3 a 4 dagen vivres te belasten—soms met gelijktijdige vermin dering van het aankomende ration rijst zoodat hij 2.5 tot 3 K.G-. te dragen kreeg, doch deze maatregel moet tot de uit zonderingen gerekend worden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 148