138 krijgsoperatiën niets uit te staan, zij is er voor den belasting betaler evenals de oorlogscorrespondent voor het nieuwsgierig- publiek. Alzoo de dienst der legerverpleging onderdeel van den gene- ralen staf. Dan kan ook aan het verzamelen van de uit een oogpunt van militaire verpleging of troepenvervoer belangrijke statistieke gegevens de plaats worden ingeruimd, welke het toekomt. Wij wenschen onze opvatting van „zich met iets onledig hou den" hier niet neer te schrijven, maar wanneer het in de be doeling van den ontwerper der instructie voor den Hoofdinten dant heeft gelegen, in art. 11 te doen uitkomen, dat het verza melen van die gegevens als een quantité négligeable moet wor den beschouwd, dan heeft hij zijn doel volkomen bereikt. Yan achter de schrijftafel gegevens vragen aan bestuursamb tenaren, industriëelen en handelaren, en dan nog als er geen administratief werk aan den winkel is, ziedaar de algemeen ge huldigde opvatting. Nu een bureau voor militaire statistiek is opgericht, zou indeeling bij den generalen staf ons wensche- lijker voorkomen dan bij het hoofdbureau der mil. administra tie. Naast een intendance-officier, behoort daaraan zeker een stafofficier werkzaam te zijn. Een oogenblik hebben wij gemeend, dat door de instelling van de officieren der comptabiliteit op de groote intendance-bureaux de kiem werd gelegd voor de zoo noodige scheiding, doch het bleek slechts te zijn het codificeeren van een arbeidsindeeling, welke in de practijk reeds lang bestond. De wijziging is meer van formeelen aardinstede van para feering door den chef van het geldelijk bureau en onderteeke- ning door den gewestelijken intendant, dragen thans de man- danten van betaling en opdrachten tot invordering de handtee- kening van den bureauchef als „officier der comptabiliteit op het intendance-bureau." De verantwoordelijkheid van den gewestelijken intendant voor de richtige opmaking er van is er niet door verminderd, want toezicht uitoefenen en desnoodig ingrijpen is hem ten plicht gesteldde aansprakelijkheid van den ondergeschikten officier bestond reeds en is neergelegd in artikel 82 de comptabiliteitswet.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 152