139 Aan dit wetsvoorschrift kan door eene wijziging der intendance instructie niets worden veranderd. Eenmaal van de noodzakelijkheid overtuigd, de intendance in te deelen bij den generalen staf, is het niet raadzaam aan de Ye afdeeling van het D. v. O. opdracht te verleenen een daartoe strekkend voorstel te doen, want bij de tegenwoordige organi satie zijn de belangen van den intendant het best gediend. Overladen met comptabelen arbeid, geniet hij nochtans de voordeelen die een weelderige formatie hem bieden en de chef intendant, die reeds boven den belangenstrijd staat, heeft, bij de tegenwoordige periodieke aftreding om de twee jaren, den tijd niet den stempel zijner persoonlijkheid op het werk te drukken. Toch keeren de nadeelen van het stelsel zich wel eens tegen den intendant zelf. De intendant tot een tweeslachtig wezen vervormd, moet voor het verkrijgen van de geschiktheid om tot sous-chef en chef over de militaire administratie op te klimmen, het bureaucratisch element het meest in zich hebben ontwik keld. Hij moge als legerverpleger uitstekende eigenschappen bezitten, als hij niet door eigen waarneming volkomen vertrouwd is geraakt met de werking van het onderdeel der staatsmachine, dat bij ons Ve Afdeeling van het Departement van Oorlog heet, is zijn lot spoedig beslist. Wij zien dan ook wel eens, dat een door kneed bureaucraat, die niet op al te kwaden voet staat met den verplegingsdienst, hem de loef afsteekt en meer geschikt heid toont op te treden, als administrateur van het D. v. O. dan de technisch onderlegde intendant. Om het kwaad dat van die zijde dreigt te ondervangen, moet de bepaling dienen: „Bij het korps intendance (wordt voorzien) „door bevordering en voor zooveel betreft den laagsten (kapiteins) „rang door overplaatsing van alleszins geschikte officieren van „het korps kwartiermeesters, bij voorkeur van hen, die den vol- „ledigen intendancecursus aan de voormalige tweede afdeeling „der krijgsschool of aan de Hoogere Krijgsschool met vrucht „hebben doorloopen." 1) Deze voorkeur geldt oogenschijnlijk alleen bij toelating tot het korps intendanten; in de practijk echter oefent het helaas! 1) Bevorder'mgswet A. O. 1860 110. 13 art. 20 sub a..

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 153