- 143 plan, wij betoogden het reeds in No. 8 van den vorigen jaargang, kan geen sprake zijn. De Militaire Intendance. De militaire intendance is belast met de aanschaffing en keu ring van al hetgeen tot de voeding, de kleeding en de uitrusting der troepen behoort; met het toezicht over de daarvoor aan te houden voorradenhet verzamelen van statistieke gegevens uit een oogpunt van militaire verpleging of troepenvervoer van belanghet ontwerpen van regelingen betreffende het vervoer van militaire personen en goederen, zoowel voor vredestijd als voor tijd van ooi'log en gevaar; de voorbereiding en uitrusting van militaire expeditiën en de verpleging van het leger onder alle omstandigheden. De Hoofdintendant is voor zijnen dienst verantwoordelijk aan den Chef van den Generalen Staf. De officieren der intendance worden door den Gouverneur- Generaal benoemd op voordracht van den Commandant van het Leger. Zij worden gekozen uit de officieren der verschillende wapens en der militaire administratie, bij voorkeur uit hen, die den volledigen intendancecursus aan de Hoogere Krijgsschool met vrucht hebben doorloopen. Zij volgen de promotie van het wapen of den dienst waartoe zij behoorden bij overgang naar de intendance, zonder te zijn uitgesloten van bevordering bij keuze. Bij bevordering keeren zij naar hun wapen of hunnen dienst terug, tenzij de formatie gedoogt, dat zij in hoogeren rang bij de intendance blijven ingedeeld. De dienst der intendance vormt een onderdeel van den gene ralen staf (Vile afdeeling van het D. v. O.). Tot den dienst behooren a. het hoofdbureau; b. de dienst der gewestelijke intendance. Het hoofdbureau is samengesteld [a) of kapiteins. Yan 'de als volgt: wapens en de mil. adm. 1 kolonel-intendant (hoofdintendant), bin de le mil. afdeeling 1 luitenant-kol.-intendant, op Java.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 157