144: - 1 majoor-intendant, 3 kapiteins-intendanten, 3 luitenants gedetacheerd b/d inten dance, (a) 1 magazijnmeester der mil. admini stratie (nader vermeld bij de forma tie der magazijnmeesters). Tot het personeel der gewestelijke in tendance behooren 1 majoor-intendant, (b) j 6 kapiteins-intendanten. (c)J (c) 1 toegevoegd in de le mil. afd. op Java. 1 te Tjimahi; verder 1 bij de gew. intendance te Se- marang, Soerabaia, Pa- dang en Koetaradja. (cl) de gew. intendant is hoofd der verplegingsin- richtingen en der maga zijnen in het gewest, te vens hoofd der keurings commissie. Be Militaire Administratie. De dienst der militaire administratie omvat het algemeen administratief beheer van het D.v.O.; het opmaken en bewaken der jaarlijksche begrooting; de ordonnanceering, de verevening en verdere behandeling der vorderingen en andere uitgaven ten laste van den Lande; de inning of afschrijving van vorderingen van den Lande op derden; de regularisatiënde voordrachten aan de Regeering tot goedkeuring van uitgaven en afschrijvingen van gelden en goederen; de borgtochten aan comptabelen; de delegatiënden administratieven dienst van korpsen, magazijnen en inrichtingen en de controle over het deswege te voeren comp tabel beheer. Tot de militaire administratie behooren a. het hoofdbureau (Ye afd. D.v.O.), b. de dienst der gewestelijke comp tabiliteit, c. den administratieven dienst bij de korpsen, garnizoenen en ziekenin- richtingen, d. de administratieve dienst der ma gazijnen van kleeding, uitrusting en verpleging. Het hoofdbureau is samengesteld als volgt:

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 158