162 den gewenschten stand te geven, bestaande uit twee deelen ver bonden door een scharnier of pin; een sluitstuk (deur) van den ovenmond (figuur 1); vier spankettingen voorzien van schroefbout en vleugelmoer (figuren 1 en 7). Met deze deelen, welke, met de hierna te vermelden voorzor gen, in enkele minuten in elkander kunnen worden gezet, wordt een oven gevormd, die, zonder eenige voorbereiding, dadelijk tot gebruik gereed is. Het is niet noodig den oven met aarde te bedekken. Indien evenwel gedurende het stoken of het bakken rook of stoom door de voegen mocht ontsnappen, verdient het aanbeveling deze met leem, klei of aarde hermetisch te sluiten. De ruimte tusschen de beide wanden der ovendekstukken is nl. van binnen naar buiten opgevuld met: 1 e. een laag ter dikte van 3 c.M. van een speciaal voor dit doel bereid vuurvast mastiek; 2e. een 3 c.M. dikke laag van asbestvezel; 3e. een laag van in kiezelzuur gedrenkt katoen ter dikte van 4 c.M. Door deze vulling wordt de warmte voldoende lang vast gehouden. De vijf ovendekstukken zijn volkomen aan elkander gelijk en kunnen onderling verwisseld worden. De tien vloerpaneelen, die eveneens onderling verwisseld kun nen worden, zijn tot aan den rand gevuld met hetzelfde vuur vaste mastiek, dat dient tot gedeeltelijke vulling der ovendek stukken. Om dit mastiek deugdelijk te bevestigen waren voor de vul ling in de lengterichting zes ijzerdraden op onderling gelijke afstanden aangebracht, kruiselings over de vijfT vormige ijzers, waarin het raam van het paneel in de breedterichting verdeeld is. Gaat het mastiek tengevolge der hitte en het langdurig ge bruik barsten, dan kunnen die barsten met wat leem gedicht worden. Mochten de paneelen aanmerkelijk beschadigd worden door het uitvallen van het vuurvaste mastiek, dan kan het raam, als er geen leem, pottenbakkersklei of dergelijk materiaal bij de hand is, worden gevuld met baksteenen van de vereischte af metingen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 176