165 terwijl ten laatste de zevende in den ovenmond wordt ge plaatst. De laatste drie hoopen worden niet aangestoken voor dat de vier eerste ten halve verteerd zijn. Bij gebruik van hout dat een groote vlam geeft, of van takkebossen, is het voldoende de brandstof te verdeelen in drie hoopen, waarvan er twee worden geplaatst langs de zijwanden op tweederde- van de ovendiepte, en de derde voor in den ovenmond. Als het hout geheel verbrand is, wordt de gloeiende asch bij den oven mond verzameld, de schuif voor drievierde gesloten, en de oven. ongeveer vijf minuten zoo gelaten om aan het gedeelte rond den ovenmond een surplus van warmte mede te deelen, die verlo ren gaat bij het inschieten van het brood. Uit deze aanwijzingen blijkt dat het noodig is, dat de bakker zich rekenschap geve van de hoedanigheid en de soort van het hout dat ter zijner beschikking staat, om den oven op doelmatige wijze te verwar men. Het verwarmen van den oven duurt van 20 tot 25 minu ten, het verbruik van brandhout bedraagt ongeveer 25 K.G. per keer en per oven. Het inschietenlakken en uithalen van het brood. Het inschieten geschiedt in rijen, van links naar rechts, en- moet vlug in zijn werk gaan. Het kan in ongeveer tien minu ten zijn afgeloopen. Bij broodjes van 0.20 K.G. zal het bakken zelve 20 tot 25 minuten vorderen, bij brooden van 1.5 K.G. van 40 tot 50 minuten. De voorzorgsmaatregelen te nemen bij het bakken en het uithalen van den oven zijn dezelfde als bij de- gewone bakovens. Het uithalen van het brood kan in vijf minu ten zijn afgeloopen. Het uit elkander nemen van den oven. De oven kan in enkele minuten uit elkander worden geno men de samenstellende deelen hebben echter anderhalf uur noo dig om voldoende af te koelen alvorens men ze kan hanteeren.. Het uit elkander nemen geschiedt in de navolgende orde: le. de schoorsteenpijpen en den registerstang afnemen, 2e, de vleugelmoeren der spankettingen losdraaien en de ket tingen zelve afnemen, 3e. achter- en voorstuk wegnemen,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 179