166 4e. vervolgens worden de ovendekstukken uit elkander geno men en eindelijk de vloerpaneelen. Onderhoud. Jaarlijks eenmaal, en voorts telkens wanneer de in gebruik geweest zijnde oven weder in het magazijn wordt opgeborgen, wordt hij gekoolteerd. Het bovenvlak der vloerpaneelen behoeft geenerlei bijzondere behandeling. Hei vervoer der ovendeelen. Het gewicht van den uiteenneembaren oven, den ovenvloer •daaronder begrepen, bedraagt 759 K.G. verdeeld als volgt: 5 dekstukken a 90 K.G. 450 K.G. 1 voorstuk 31 1 achterstuk 36 1 ovendeur 5 1 schuifpijp met schuif 4.50 2 schoorsteenpijpen a 5 K.G.. 10 1 registerstang voor de schuif 2.50 4 spankettingen a 2.50 K.G. 10 10 vloerpaneelen 21 210 Totaal 759 K.G. Het gewicht der ovendekstukken, die onverdeelbaar zijn, is hier te lande geen gering bezwaar. De dekstukken zijn een te zware last voor de gewone picolpaarden. Yolgens het Fransche voorschrift zijn voor het vervoer van den oven, zonder het daar bij behoorende gereedschap, noodig zes muildieren. Yijf muil dieren dragen ieder een ovendekstuk en twee ovenvloerpaneelen (figuren 10 en 11), d.i. een gewicht van 132 K.G., ongerekend zadel en draagbeugelseen muildier (figuren 12 en 13) draagt de overige deelen van den oven, en bovendien de tent 1) van den bakker. Zooals uit de teekening te zien is worden daarbij 3 soorten van draagbeugels gebezigd, nl. draagbeugels voor dekstukken en vloerpaneelen (figuur 14) waarvan de armen ongeveer loodrecht op de bogen staan; n v n li 11 li li n 1) Deze tent is verder buiten beschouwing gelaten, omdat zij hier te lande gemak kelijk te vervangen is door een afdak.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 180