172 zorging te schenken, heeft men bij alle beschaafde volken er ern stig naar gestreefd de verschrikkingen van den oorlog zooveel mogelijk te verzachten. Met dit doel worden de veldhospi talen van alles voorzien wat van de geneeskundige inrichtin gen en toestellen in toepassing kan worden gebracht onder de bijzondere omstandigheden, zooals die zich in den oorlog voordoen. Men tracht alle vorderingen van de wetenschap zoo wel als van de techniek, die men tehuis, in de kliniek te hulp neemt voor de verrichtingen van den arts en de behandeling van den patiënt, ook te velde dienstbaar te maken aan het belang van den gewonden strijder en aan te passen aan de beperkende omstandigheden. Toch behoeft het geen betoog, dat de geneesheer in den oorlog maar al te dikwijls gedwongen is af te zien van menig hulp middel, dat juist vaak het behoud van het leven zou ten gevolge gehad hebben. Er staan aan het benutten en toepassen van alle medische hulpmiddelen te veel bezwaren in den wegin den oorlog doen zich toch zooveel onverwachte en niet te voorziene gebeurtenissen voor, dat men niet in staat is, ook nietten naastebij, zijne medische toebereidselen volledig te treffen. In de laatste jaren heeft een geneeskundig hulpmiddel van natuurkundigen aard de geheele medische wereld veroverd, een hulpmiddel, dat geheel nieuwe gezichtspunten voor de diagnostiek geopend heeft en ook als geneesmiddel, aangewend tegen een groot aantal bepaalde ziektevormen, onschatbare diensten bewijst; ik meen de Röntgenstralen. Evenals heden ten dage geen chirurgische kliniek meer zonder Röntgenapparaat gedacht kan worden, evenals de practiseerend& geneesheer voor zijne privé-praktijk al Röntgenstralen in zijn eigen spreekkamer aanwendt voor de diagnose van een aantal ziekteverschijnselen, zoo is het ook in geval van oorlog van de hoogste waarde, wanneer den arts een Röntgenapparaat ten dienste staat. Nergens meer dan te velde doet zich de gele genheid voor Röntgenstralen met onschatbare gevolgen toe te passen. Zij geven toch de beste en meest te vertrouwen inlich tingen omtrent den aard der verwonding, over den aard van de beenkwetsuren, de plaats van achtergebleven stukken van het

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 186