173 projectiel; dringen zij in het eene geval tot snel ingrijpen, tot •dadelijk operatief optreden, in een ander geval raden zij een af wachtende behandeling aan. Juist voor de „behoudende" methode der chirurgie vormen zij ten alle tijde een betrouwbaar raadsman. Reeds lang is het een vurige wensch geweest de uitmuntende hulp voor de diagnostiek, zooals de Röntgenstralen die leveren, ook te velde te kunnen aanwenden bij de behandeling der ge wonden. De aanwending van die stralen beloofde toch een groote uitbreiding van het optreden van den arts. Welke zwarigheden aan de vervulling van dien wensch verbonden waren, zóó dat een voor oorlogsdoeleinden werkelijk bruikbaar en aan alle eischen geheel beantwoordend Röntgenapparaat geconstrueerd werd, dat kan een ieder beoordeelen die zich met Röntgographie heeft bezig gehouden. Reeds onder gunstige omstandigheden vormt het Ront genapparaat een zeer gevoelig toestel, dat niet alleen zeer veel plaats eischt, maar waarvan het opstellen op de zorgvuldigste wijze moet geschieden. Daarom zal het een ieder bijzonder belang inboezemen een Röntgentoestel te leeren kennen, dat opzettelijk voor oorlogs doeleinden is vervaardigd en daarbij tot volle tevredenheid werkt, zoowel wat betreft de doorstraling op het scherm als wat aan gaat het geven van scherpe beelden op de photographische plaat. Onze platen geven afbeeldingen van de Röntgentoestellen, waarmede de Electriciteitsmaatschappij „Sanitas" te Berlijn (ver tegenwoordiger voor Nederland en Koloniën L. Wittich, Con- radkade 14 den Haag), waaraan wij reeds vele nieuwigheden op het gebied der Röntgenapparaten te danken hebben, de Rus sische lazaretten voor den tegenwoordige Russisch-Japanschen oorlog heeft uitgerust. Zooals figuur I aangeeft is het geheele toestel in drie met ijzer beslagen sterke houten kisten geborgende kisten zijn zoo ste. vig en inwendig voor de bevestiging van de verschillende onder- deelen zoo doelmatig ingericht, dat beschadiging van het appa raat of het breken van enkele deelen tijdens het vervoer is uit gesloten. In de bovenste kist bevindt zich de uit zes cellen bestaande accumulatorenbatterij, waarvan de vaten der cellen uit celluloid vervaardigd zijn. Haar vermogen bedraagt 60 ampère-uren.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 187