175 en te preciseeren, en, steunende op het beeld dat die stralen hem van het verwonde lidmaat geven, den juisten weg te kiezen voor zijn medisch ingrijpen. De medische hulp aan de gewonden van het slagveld is een der gewichtigste plichten van het leger bestuur, een plicht, waarvan de nakoming door den vooruitgang in het bijzonder op het gebied van de electrotechniek in hooge mate verlicht wordt. Yoor den gewonden soldaat is alleen het beste goed genoeg. Tot zoover het artikel in het „Kriegstechnische Zeitschrift". Aannemende, dat er werkelijk een bruikbaar, niet moeilijk te transporteeren Röntgenapparaat voor gebruik te velde en in afge legen hospitalen is gevonden, doet zich de vraag voor, hoe dit voor ons leger is te benutten. Wij leven in een tijd, dat schier overal in onzen archipel klappen worden uitgedeeld; de telegraaf brengt uit haast alle oorden geregeld tijdingen van dooden en gewonden. Yoor. deze laatsten is het zeer gewenscht, dat de hospitalen op de hoofdplaatsen der gewesten van een Röntgenapparaat worden voorzien. Dit zal vaak minder evacuatie en gageeringen of pensionneeringen wegens voor den vijand bekomen wonden ten gevolge hebben, zoodat dit in het welbegrepen staatsbelang zou zijn. Naar luid van hier loopende geruchten staat een groote ex peditie voor de deur. Wacht men niet te lang met de aanschaffing en beproeving van een dergelijk toestel, dan zou wellicht ook de geneeskundige afdeeling van die expeditie met een Röntgenap paraat kunnen worden uitgerust om in het veldhospitaal te worden gebruikt. Bij alles wat voor gebruik te velde in de kolonie bestemd is moet men bedacht zijn op de mogelijkheid van vervoer. Nu lijkt mij, dat het beschreven Röntgenapparaat zeer trans portabel is, te meer daar het nooit bestemd kan zijn de troe pen overal te volgen, maar alleen dienst moet doen in de veld hospitalen. Ik geloof, dat men goed zou doen voor de hospitalen te Ban- djermasing, Ambon, Pontianak, Makasser en Medan zulk een toestel aan te schaffen, nadat een hier te lande aanwezige

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 189