179 tijd overloopen en van de geheele vlakte een onmetelijk moe- ras maken. Dit uitgestrekte gebied bijna l1^ maal zoo groot als geheel Java is geheel met bosch bedekt hoog opgaand geboomte met dicht onderhoutzoodat de eenige gemeenschapsmiddelen bestaan, behalve uit de rivieren, uit de weinige smalle paden,, die zich door die wouden slingeren, alleen den marsch met eenen toelaten en zelfs voor dezen vorm nog een veelvuldig gebruik van kapmes of bijl noodig maken. Waar de geheele landstreek in den gordel der moessons is- gelegen, behoeft het, na hetgeen hierboven omtrent de gesteld heid van het terrein werd gezegd, geen nader betoog, dat de terrein- en bewegingsmoeilijkheden, alhier door geregelde troe pen ondervonden, een zeer groote overeenkomst zullen vertoonen met die, waaromtrent de ervaring onzer troepen in Zuid-Oost- Borneo zich uitstrekt. Onder de Sakalaven-bevolking was anarchie de normale toe stand, roof het gewone middel van bestaan. Alle dorpen—meestal aan de waterloopen en meren gelegen en in den regel geheel door hoog doornig riet aan het gezicht onttrokken, in het natte jaar getijde bovendien vaak alleen per prauw bereikbaarwaren dan. ook door palissaden en verhakkingen omgeven, terwijl de manne lijke bevolking met geweer en sagaai was bewapend. Door de moeilijkheid van het terrein, het gebrek aan gemeen schapsmiddelen, de groote bezwaren aan de verpleging verbonden, de ongezondheid der landstreek, het totaal gebrek aan inlich tingen en niet het minst de door de Sakalaven toegepaste, voor hunne tegenstanders aanvankelijk geheel onbekende tactiek, had de expeditionnaire macht in den eersten tijd met zeer veel be zwaren te kampen. Om, binnen de grenzen van het mogelijke, hieraan te gemoet te komen was de voorbereiding der expeditie, zooals gezegd, zoo- zorgvuldig mogelijk geweest, terwijl de veldtocht zou worden gevoerd door de zich speciaal voor de oorlogvoering tegen een dergelijken vijand onder de geschetste omstandigheden eigenende troepen, de licht uitgeruste en gemakkelijk te verplegen Sene- galeesche tirailleurs. Deze werden daarom bij voorbaat losge maakt van de bezettingen der verschillende punten op het centrale-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 193