183 de Franschen met succès hunne maatregelenin verband met de diepte der meestal zwakke colonne gebruikten zij alras twee of drie liniën van éclaireurs, en hiermede bereikten zij het re sultaat, dat de vijandelijke hinderlagen steeds tijdig door de éclaireurs werden ontdekt, de colonnes dus daadwerkelijk wer den beschermd en den vijand gevoelige verliezen werden toe gebracht. De compagnie waarbij deze volmaakte wijze van be veiliging het eerst werd toegepast had gedurende den geheelen duur der expeditie 48 buiten gevecht gestelden, waarvan slechts 4 door het vuur uit de hierbesproken hinderlagen, terwijl bij andere compagnieën waarbij geen éclaireurs werden gebruikt hierdoor gevoelige verliezen werden geleden. Bij groote colonnes werd het stelsel der liniën van éclaireurs nog aangevuld door een stelsel van flankpatrouilles, steeds min stens 2 man sterk. Op deze wijze ageerende verloor een colonne van 350 man gedurende 5 maanden, waarin zij doorloopend in actie was, slechts 2 man door het vuur uit door geïsoleerde vijanden gestelde hinderlagen. Uit den aard der zaak was de dienst bij de éclaireurliniën en de flankpatrouilles, waarbij de manschappen zich meestentijds met het kapmes een weg door de wildernis moesten banen, zeer zwaar. Zij werden daarom zoo licht mogelijk uitgerust en dikwijls afgelost. Gedurende de halten traden zij op als staande patrouilles. Het gebruik dezer buitengewone veiligheidstroepen sluit na tuurlijk dat van de gewone spits en achterspits niet uit. Ad 2e. In bevolkte streken gebeurde het dikwijls dat colonnes die genoodzaakt waren op den terugmarsch denzelfden weg te volgen dien zij op den heenmarsch hadden genomen hevig werden beschoten door de te hoop geloopen bevolking. De steeds tal rijker wordende vijand ging de colonne vooraf of vergezelde haai en viel op elk geschikt punt aan. Hij trad daarbij op de vol gende wijze op: een sterke bende, dwars op het te volgen pad opgesteld in een zwaar begroeid ravijn of bij een moeilijken over gang, beschoot de spits, terwijl andere afdeelingen, op de rechter- of linkerflank opgesteld, tegen de flanken, den trein of de ach terhoede optraden en aldus de colonne van alle zijden tegelijk aangegrepen. In een zoodanig geval, waarbij de sub le be schreven éclaireurliniën en flankpatrouilles niet meer voldoende

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 197