185 Door het gebruik van kleine colonnes, hoogstens 150 geweren sterk, door oordeelkundige tactische maatregelen en eene be weegbaarheid welke die van hunne tegenstanders nabij kwam wisten de Franschen dézen in hunne wildernissen met betrekke lijk geringe verliezen, 142 dooden en 249 gewonden van eene troepenmacht hoogstens 1800 man sterk, onder de knie te krij gen. Geene moeite werd daarvoor gespaardherhaaldelijk werd in eene bepaalde streek een bivak betrokken op eene plaats, waar onder dekking van een handvol manschappen de trein, de overtollige uitrusting en de zieken en gewonden veilig konden worden achtergelaten, terwijl de rest der colonne onverpoosd het terrein doorkruiste en eerst 's avonds in het bivak terug keerde, om den volgenden ochtend de actie te vervolgen. Het is mij niet onbekend, dat zich ook in Zuid-Oost Borneo onder den drang der omstandigheden eene speciale vechtwijze heeft gevormd, die eenigszins op de boven geschetste gelijkt. Minder volmaakt dan deze schijnt zij mij echter wel, vooral daarom, omdat zij tot nu toe nog niet door het succes werd bekroond, dat de Franschen daarmede behaalden en er ook in ons leger mede behaald kan wordende wouden van de Boven- Doesoen zijn evenmin onbegaanbaar als die in de vlakten van Madagascar en wat de in de woestijn geboren Fransche tirail leur in de wildernis kan presteeren, dat kan ook onze soldaat van eiken landaard in de rimboe van Borneo. Daarom worden de voorgaande bladzijden opgedragen aan do patrouille- en colonnecommandanten, die tegenover een vijand staan wiens optreden op het hier geschetste gelijkt, hetzij in Bor neo, hetzij elders. Dat zij er hun voordeel mede mogen weten te doen in het belang hunner ondergeschikten, in het landsbe lang is de wensch van Glanob. Dl. I, 1905. 14

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 199