DE RUSSISCH-JAPAKSCHE OORLOG. Vervolg van blz. 83.) Operation in Mantsjoerije. Ter aanvulling van de in de vorige aflevering gegeven beschrij ving van den slag bij Liaujang volgt hier het door Koeropatkin voor den 30en Augustus uitgegeven bevel 1). Liaujang, 29 Augustus 1904. Dispositie voor het Mantsjoerije-Leger. Het le, 2e en 4e vijandelijke Leger hebben zich ontwikkeld in de lijn Tsegau, Tanho-dal, dorp Wanbatai, Schangtsjapoe, Schahe en Doentai. Het onder mijne bevelen staande leger verzamelt zich in den omtrek van Liaujang. De uiterste rechtervleugel wordt bevei ligd door het detachement Kosagowski, in de richting van Tanwan (aan de Hoenho)—Kawlitschoen. De uiterste linkervleugel wordt beveiligd door detachementen in de richting Pönsihoe Dalin Sintsin tin. Bij verder voortrukken van den vijand moet hardnekkige weerstand worden geboden in de lijn der dorpen Majetoen, Dantsin, Sjasjansy, Sinlintoen, Sioejdjagou, Koedjantsi (ten oosten van het voorgaande), Jajoetschi, Sapoe, Siaojansi, Tatsipoe, Si- kwantoen. 1. a. Luitenant-generaal Stackelberg (commandant van het le Sib. korps) verdedigt de stelling ten N. van de lijn der dor pen Majetoen, Dantsin, Siaojansi, Sinlintoen en beveiligt de strook ten O. daarvan tot aan de beek, die van het dorp Sandjatsi naar Tassi loopt, waarbij verbinding wordt onderhouden met het 2e Sib. legerkorps. b. Luitenant-generaal Iwanow (commandant van het 3e Sib. 1) Streffleur. November 19C4.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 200