189 - korpsen schoven de Russen hunne troepen gaandeweg meer naar het zuiden vooruit. Naar de uiterste rechterflank werd een detachement ondei ge neraal Kossogowski in de richting van Sinmintin tot aan het dal van de Liaoho, tevens tot in bedwang houden van de Chinee- zen, gezonden. Het gros van het leger werd in vier groepen verdeeld: a. De westelijke afdeeling onder generaal Bilderling, ?/4 10e en de het 17e legerkorps, marcheerde op langs de spoorbaan en den Mandarijnen weg. b. Het detachement onder generaal Mau, le Brigade van de 81e Divisie, ten oosten van den Mandarijnenweg in de richting van de kolenmijnen van Yentai; het moest te zamen met de voor het midden van het front ageerende zelfstandige cavalerie onder Miscenko de verbinding onderhouden tusschen de west en de oost-afdeeling. c. De oostelijke afdeeling onder generaal Stackelbeig le, 3e en deelen van het 2e, 4e en 5e Sib. korps, de kozakkendivisiën Samsonow en Rennenkampf— zou den tusschen Pianjoepoesa en Pönsihoe aangenomen rechtervleugel der Japanners om\atten, en ontwikkelde zich uit de linie Foelin Foeschoen Taling-pas. cl. De reserve werd gevormd door het le Legerkorps, 3/4 4e en het 6e Sib. korps en waarschijnlijk deelen van het 2e Sib. korps onder bevel van generaal Meijendorff; deze volgde de tusschen den Mandarijnenweg en den weg Moekden—Pianjoepoesa gele gen wegen. De uiterste linkervleugel werd beveiligd door detachementen in de richting van Kiantschang en Hsinking. De opmarsch begon den 5en October en voerde tot drie afzon derlijke veldslagen, wat te wijten was aan den kolossalen afstand ,(60 K.M.) waarover de afdeelingen optraden. De bedreiging van den rechtervleugel werd dooi de Japanneis tijdig ingezien. Het terrein bood hier echter voldoende gelegenheid aan tot hardnekkige verdediging, waarom de Japanneis slechts geringe krachten op dezen vleugel lieten en de legers van Okoe, Nodzoe en een deel van dat van Koeroki tot een tegenaanval op den rechtervleugel en het centrum der Russen overgingen. ci. De voorhoede van de westelijke afdeeling stootte den 8en

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 203