- 194 - De Japanners verloren volgens Oyama tot den 25en 15879 man of 10 der sterkte en 16 kanonnen. De gebeurtenissen voor Port-Arthur 1). Na den algemeenen aanval, gevolgd op de weigering tot capi tulatie, trad gedurende eenige dagen stilstand in. Van 23 tot 26 Au gustus werden echter weder dagelijks stormaanvallen zonder suc ces ondernomen. De Japanners waren tot dien datum nog slechts in het bezit van 2 batterijen voor veldgeschut aan de Duiven- baai en van 2 batterijen aan den voet van den Gouden Berg. De forten Erloengschan en Kikwan op het Noordoostfront en Itzschan op het Westfront schijnen door de Russen wel tijdelijk ontruimd, doch vervolgens weer bezet te zijn. Van 27 tot 31 Augustus werd weder een algemeene aan val ondernomen die overal werd afgeslagen, behalve ten Z. van Pa-li-tschwang, waar het den Japanners gelukte zich, van Schuj- schi-jin uit opereerende, vast te zetten. Dadelijk werd daar geschut in batterij gebracht om aan de steeds voortdurende, doch weinig schade aanrichtende beschieting van Port-Arthur deel te nemen. Jn den nacht van 1 op 2 September werd opnieuw gestormd; ditmaal schijnt tot het afslaan van den aanval het te juister tijd doen springen van mijnen vooral te hebben medegewerkt. De verliezen aan Japansche zijde waren zeer groot. Zoowel de enorme verliezen als het uitbreken van beri-beri schijnen oor zaak te zijn dat de Japanners hun stormtactiek tijdelijk hebben laten varen. De resultaten waren dan ook niet geëvenredigd aan de geleden verliezen. Volgens een bericht van 6 September hadden de Japanners tot dien datum nog slechts de buitenste liniën van versterkingen genomen en bleef de hoofdlinie nog geheel onaangetast. Zeiden wij op blz. 1007 van den vorigen jaargang, dat vóór den gordel afzonderlijke batterijen en tijdelijke werken lagen, uit nadere berichten blijkt, dat hier aaneengesloten liniën waren aangelegd en dat het deze liniën zijn die de Japanners achtereenvolgens veroverden. De daarin gelegen veldwerken werden in de berichten met den naam van „fort" bestempeld, vandaar dat eenige verwar ring ontstond en een onjuist beeld werd gevormd van de door de Ja- 1) Het hiervolgend gedeelte betreffende de gebeurtenissen om Port-Arthur kon wegens plaatsgebrek niet meer in de vorige afl. opgenomen worden. Red.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 208