7"T Ka 6 Als bijzonderheid werd aangeteekend, dat alleen bij het Ja- pansche leger onder de draagbokken der draagpaarden dekens gebruikt werden. Overal elders, zoowel bij muildieren als bij draagpaarden, worden draagbokken met kussens aangewend. (In Indië zware dekens onder zware draagbokken.) Met het oog op het vorenstaande wordt dan ook voor het vervoer van het door mij voorgestelde geschut gerekend op muildieren van eene kwa liteit als elders ook gebezigd. Wat nu het dragen der lasten betreft, kan dit geschieden langs zij of op den rug der draagdieren. Hoewel de eerste wijze van dragen het voordeeligst is, in verband met de ligging van het zwaartepunt, en zoo 15 a 20 meer gedragen kan worden dan op den rug, laten enkele lasten, als kanon en affuitdeelen, deze wijze van dragen niet toe. (Ook dit is een reden, waarom de draagpaarden met hun in verhouding zoo zware lasten zoo mobiel zijn!) Hoewel in Europa voor maximale belasting 150 K.G. gerekend wordt, zou ik dit gewicht in Indië niet hooger dan 125 K. Gr. gesteld willen hebben, waarvan 100 K.G. voor den last zelve. De tegenwoordige draagbok weegt 40 K.G. (in Rusland 16 a 18 K.G.). Door de firma Lefevbre in Parijs worden draagbokken in den handel gebracht met aluminium beslag, 18 K.G. wegende ook het eenheidszadel van Skoda weegt met tuig 18 K.G. Een keus uit deze lichtere draagbokken, waarbij de zware deken niet behoeft gebruikt te worden, dient gedaan. Yoor het kanon is men door de draagwijze aan een grens ge bonden wat de lengte betreft; 1.30 M. kan nog worden toege- staan. Het kanon blijft dus een kort kanon, vallende onder het Ll~- houwitsertype. Aan enkele eischen, speciaal door den bergoor- log gesteld: gekromde baan, geringe Y0 en Ve, grootere invals- j hoeken en kleinere intervallen bij G. K. schot, komt dit ten goede. Als sluitstuk zal gebezigd worden schroefsluiting in de as van het stuk (systeem Yickers and Maxim). Excentrische schroef- i-t iw»A sluiting, hoewel beter, kan niet toegepast worden, omdat de 1^' ••->.A.<£Uias hierdoor, ten koste van de metaaldikte van den loop, - te zwaar zou worden. Het getrokken gedeelte van de ziel moet *r.;. Zoolang mogelijk zijn om hierin de grootste werking te verkrij- gen. Een lengte van 1 M., 13.5 kal., wordt hiervoor a an ge- J* jj Ji** U tllL 1

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 20